• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 670
waarvan 2 reeds grootendeels gesloopt zijn; de gemeente wordt tegenwoordig door de vertakkingen van het Oranje Kanaal doorsneden, even als de gem. Emmen, die zich tusschen het dorp en de hannoveraansche grenzen uitstrekt, en ruim 3 uren N. van Koevorden ligt. Zij bevat de dorpen Emmen en Roswinkel, en behalve Angelslo en N. en Z. Barge nog een 4tal andere gehuchten, te zamen bewoond door eene bevolking van 2.400 zielen, die meestal van den landbouw, met name van het telen van boekweit op de hooge vennen, bestaan. Het dorp Emmen, dat even als Oosterhesselen en Zweelo 2 drukke jaarmarkten. 550 inw. en eene vrij oude, ruime Herv. Kerk met toren heeft, bezit in zijnen omtrek 8 hunnebedden en tumuli of grafheuvels, waaruit van tijd tot tijd vele merkwaardige oudheden zijn opgedolven, die hier in eene fraaije collectie vereenigd zijn. Van hier loopt een zandweg 2 uren ver N. O. naar het dorp Roswinkel (i'00 inw.), in eene moerassige streek, te midden van uitgestrekte veenen. aan de grenzen der Bourtangermoerassen, maar zeer aangenaam tusschen geboomte liggende, en van voortreffelijke weiden voorzien; er is eene Herv. Kerk, zonder toren of orgel. In de gem. Emmen treft men de uitgestrektste veenen van geheel Drenthe aan, alsmede een paar meertjes, nl. het Bernenneer, ten Z. van Emmen, tusschen de gehuchten N. en Z. Barge, en het Zwartemoer, 2 uren Z. O. van Emmen, op de grenzen van !lanno»er, zijnde dit een vrij uitgestrekte waterplas, die gemeenschap heeft met het Hebler-meer in Hanncvcr, en waaruit de Runde-Aa of het Rundiep ontspringt. — N. van Emmen en Sleen ligt Odoorn met ruim 1 500 inw. De gem. omvat de gehuchten Exloo. Valthe, de kolonie Zandberg, alsmede de zoogenaamde oude stad Huiisow, en heeft eenen heuvelachtigen, langzaam oploopenden grond, onder welks hoogten de Gelpenberg, de Gruwelberg en de Eppiesberg als oude grafsteden aangemerkt worden. Odoorn. 3} uur N. van Koevorden. is een boschrijk, stil en vreedzaam dorp, hetwelk zich door zyne natuurschoonheden zeer gunstig voordoet. 2 jaarmarkten en eene niet groote, oude Herv. Kerk heefl. Groot is het aantal hunnebedden en andere oudheden, die in den omtrek aangetroffen worden; zoo vindt men aan de oostzijde van het dorp het zeer bezienswaardige Hunsow, waar men bij in den laatsten tijd in het werk gestelde opgravingen verscheidene straten van keijen ontdekt heeft; en wanruit men het besluit trok. dat hier vroeger eene stad zou bestaan hebben, hetwelk echter geenszins waarschijnlijk is; welligt was het eenmaal eene

Provincie Drenthe. Gemeente Emmen.

 
wapen van Emmen 28851 Bunders
5050 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500