• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 671
oiiüe romeinsche legerplaats of een overblijfsel van eenen ouden landweg. Een weinig ten Z. van Odoorn, op den weg naar Emmen, ligt de lieve buurschap Valthe, in welker nabijheid in 1818 eene hoogst merkwaardige, uren gaans voortloopende houten brug of weg ontdekt werd. welker oorsprong geheel onbekend is. (Z. Ter Apel). In het W. der gem. liggen de zooganaamde Zeven meren, en op de grenzen, in de Bargerveenen en te midden van het Etlertsveld, is aan het einde der Hoogeveensche Vaart in de laatste jaren eene veenkolonie ontstaan, die den naam van Schoonoord draagt, en door de nabijheid van het Oranje-Kanaal eenen schoonen bloei belooft. — Steeds verder noordwaarts gaande geleidt ons de weg naar Borger, een der schoonste dorpen van Drenthe, 7 uren N. van Koevorden en 3| uur Z. O. van Assen. Het vormt met 9 buurschappen, waaronder brouwen. Buiiien en Westdorp de voornaamsten zijn, eene gem. van 3.400 inw., waarvan 2.600 onder het dorp (in 1796 telde men er nog geen 1.100), die hun bestaan vinden in den landbouw, doch ook in de turfgraverij, welke zich sedert eenige jaren in de Buiner- en Drouwerveenen zeer sterk ontwikkeld heeft. Het dorp heeft in de kom ongeveer 300 inw. en eene in 1828 gebouwde Herv. Kerk, met eenen zeer ouden toren; in de nabijheid vindt men onderscheidene hunnehedden, waarvan een het grootste der geheele provincie is, daar het 70 voet lang en 12 voet breed is en uit 45 groote steenen bestaat; het is echter niet geheel ongeschonden. — Wederom N. van Borger ligt Gasselte, te midden van zandheuvels en 3 uren O. t. Z. van Assen. Het dorp (met 600 inw.) vormt met eenige gehuchien en het N. oostelijk liggende vrij groote en fraaije dorp Gaaseltvr-Nyeveen eene gem, die eene bevolking van nagenoeg 1.200 inw. heeft, welke van den landbouw, de veenderij, den handel in eiken-timmerhout en keisteeuen, de schipperij, enz. leven; de hier gegraven turf wordt op het naburige Nieuwe-Stadskanaal in de provincie Groningen ontscheept; er is in heide dorpen eene Herv. Kerk. — Veel fraaijer is het ten N. van Gasselte liggende dorp Gieten. hetwelk met het dorp Gieterveen en 4 gehuchien eene bevolking v;in t.MOO inw. telt, en welks huizen te midden van fraai en schilderachtig geboomte verspreid liggen. Bijzonder schoon is de wandeling naar do GieSerhoonte, eene heuvelachtige streek, van waar men de treffendste gezigien op het hoschrijke dorp en over een gedeelte der provincie Groningen heeft. Over het geheel behooren de dorpen

Provincie Drenthe. Gemeente Gasselte.

 
wapen van Gasselte 4023 Bunders
1875 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500