• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 662
welker aantal nog heden aanhoudend vermeerdert, loopt van O. naar W., is 4 uren lang, heeft 6 sluizen, en wordt beneden de Echtensche schutsluis door het Oude diep of den Echtenschen stroom gevoed. — Het tweede bedoelde kanaal is de Smilder-Vaart, nu meestal de Drenthsche Hoofdvaart genoemd. Zij werd in 1780 voltooid, loopt in eene doorgaans Z. W. rigting van Assen naar Meppel, en heeft eene lengte van 9 uren met 7 schutsluizen. Aangelegd om eenen weg te openen voor den afvoer der turf uit de Smilderveenen, heeft zij sedert haar ontstaan bloei en welvaart op hare oevers zien ontluiken, en is zij voor een groot gedeelte van Drenthe het hoogstbelangrijke middel van gemeenschap met de Zuiderzee geworden, vooral ook, nadat in de laatste jaren het groote Oranje-kanaal gegraven is, dat de provincie dwars doorsnijdt en zich bij het dorp Smilde met de Hoofdvaart vereenigt. Langs deze Hoofdvaart loopt de hoogst eentoonige straatweg van Meppel op Assen, waaraan de meesie huizen der dorpen Hooger-Smilde, Hijker-Smilde en Kloosterveen, ter wederzijde in eene rij gelegen zijn. Eén uur ten N. van Meppel, tusschen deze stad en Steenwijk, aan de linkerzijde der Hoofdvaart, ligt het zeer aangename en landelijke dorp Nyeveen of Nieuwveen, te midden van eenen lagen, door vaarten doorsneden veengrond, waaruit turf gebaggerd wordt. Het bevat 650 iuw., doch met het dorp Kolderveen telt de gem. d.400 inw., die meest van veenderij en veeteelt bestaan; beide dorpen hebben eene Herv. Kerk. Eén uur noordelijker treffen wij het aanzienlijke en zeer welvarende Havelte aan, digt bij de Boschkampbrug over de Hoofdvaart; het vormt met het zeer oude dorp Wapserveen, een 12tal buurschappen en een paar buitengoederen eene gem. met 2.400 inw., die van landbouw en veeteelt leven. Er staat op eenen heuvel eene Herv. Kerk, zijnde een in 1309 opgerigt langwerpig, zwaar en somber gebouw met een steenen verwulf en eenen zwaren, vrij hoogen en stompen toren, doch zonder orgel. Van het dorp loopen aangename wandelingen naar den Bisschopsberg, eene uitgestrekte hoogte, waarover de straatweg van Leeuwarden en Steenwijk naar Meppel loopt, en waarop vroeger de bisschoppen van Utrecht als graven van Drenthe door dc landsteden gehuldigd werden. Op de noordelijke afhelling der hoogte vindt men digt bij elkander 2 hunnebedden. — Verder N. bezoeken wij in den westelijksten uithoek der provincie Frederiksoord, de eerst gestichte kolonie der Maatschappij van Weldadigheid. Zij ligt 4 uren N. van Meppel en 1J uur

Provincie Drenthe. Gemeente Nijeveen.

 
wapen van Nijeveen 2537 Bunders
1200 Inwoners

1865

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500