• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 670 pagina 696
waarvan 2 reeds grootendeels gesloopt zijn; de gemeente wordt tegenwoordig door de vertakkingen van het Oranje Kanaal doorsneden, even als de gem. Emmen, die zich tusschen het dorp en de hannoveraansche grenzen uitstrekt, en ruim 3 uren N. van Koevorden ligt. Zij bevat de dorpen Emmen en Roswinkel, en behalve Angelslo en N. en Z. Barge nog een 4tal andere gehuchten, te zamen bewoond door eene bevolking van 2.400 zielen, die meestal van den landbouw, met name van het telen van boekweit op de hooge vennen, bestaan. Het dorp Emmen, dat even als Oosterhesselen en Zweelo 2 drukke jaarmarkten. 550 inw. en eene vrij oude, ruime Herv. Kerk met toren heeft, bezit in zijnen omtrek 8 hunnebedden en tumuli of grafheuvels, waaruit van tijd tot tijd vele merkwaardige oudheden zijn opgedolven, die hier in eene fraaije collectie vereenigd zijn. Van hier loopt een zandweg 2 uren ver N. O. naar het dorp Roswinkel (i'00 inw.), in eene moerassige streek, te midden van uitgestrekte veenen. aan de grenzen der Bourtangermoerassen, maar zeer aangenaam tusschen geboomte liggende, en van voortreffelijke weiden voorzien; er is eene Herv. Kerk, zonder toren of orgel. In de gem. Emmen treft men de uitgestrektste veenen van geheel Drenthe aan, alsmede een paar meertjes, nl. het Bernenneer, ten Z. van Emmen, tusschen de gehuchten N. en Z. Barge, en het Zwartemoer, 2 uren Z. O. van Emmen, op de grenzen van !lanno»er, zijnde dit een vrij uitgestrekte waterplas, die gemeenschap heeft met het Hebler-meer in Hanncvcr, en waaruit de Runde-Aa of het Rundiep ontspringt. — N. van Emmen en Sleen ligt Odoorn met ruim 1 500 inw. De gem. omvat de gehuchten Exloo. Valthe, de kolonie Zandberg, alsmede de zoogenaamde oude stad Huiisow, en heeft eenen heuvelachtigen, langzaam oploopenden grond, onder welks hoogten de Gelpenberg, de Gruwelberg en de Eppiesberg als oude grafsteden aangemerkt worden. Odoorn. 3} uur N. van Koevorden. is een boschrijk, stil en vreedzaam dorp, hetwelk zich door zyne natuurschoonheden zeer gunstig voordoet. 2 jaarmarkten en eene niet groote, oude Herv. Kerk heefl. Groot is het aantal hunnebedden en andere oudheden, die in den omtrek aangetroffen worden; zoo vindt men aan de oostzijde van het dorp het zeer bezienswaardige Hunsow, waar men bij in den laatsten tijd in het werk gestelde opgravingen verscheidene straten van keijen ontdekt heeft; en wanruit men het besluit trok. dat hier vroeger eene stad zou bestaan hebben, hetwelk echter geenszins waarschijnlijk is; welligt was het eenmaal eene
vaart, 7 scheepstimmerwerven, 1 lijnbaan, mast- en blok makerijen, branderij, 1 boekdrukkerij, molens, enz. Het dorp, dat zijn ontstaan zoo wel als zijnen naam verschuldigd is aan zekeren Adriaan Geerts Wildervank, die het in 1647 begon aan te leggen en eene groote uitgestrektheid veen in eigendom bezat, wordt door twee evenwijdig loopende hoofddiepen, het Ooster- en Westerdiep, met vele kleinere kanalen doorsneden. Men treft er eene deftige en ruime Herv. Kerk, met eenen koepeltoren, doch zonder orgel aan, eene Evang. Luth. Kerk, eene Kerk voor de chr. afgescheidenen, beiden zonder toren of orgel, en het Zeemanscollegie de Harmonie, enz. — Het bovengenoemde Stads-Kanaal is een kanaal, dat door de stadsregering van Groningen in de jaren 1765—1800 en na 1818 op de grenzen van Groningen en Drenthe van Wildervank af in eene Z. O. rigting gegraven is, met het doel om de veenen onder Wildervank en de Pekela, en vervolgens ook die van Drenthe af te graven en te ontginnen. Het is later tot in den zuidelijksten hoek der provincie, tot Ter Apel voortgezet, waardoor de heide- en veengronden van de aangrenzende gemeenten van Drenthe en van dit gedeelte van Groningen zijn ontgonnen. Ook is daardoor 1 uur Z. O. van Wildervank sedert het laatst der vorige eeuw aan dit kanaal de veenkolonie len telt, en waarvan de huizen zich ter wederzijde van het met boomen beplante kanaal meer dan 2 uren ver uitstrekken. Deze zeer bezienswaardige en bloeijende kolonie bevat verscheidene fabrieken en molens, eene Herv. Kerk zonder toren of orgel, eene fraaije R. K. Kerk, met orgel, toren en prachtig gothiek altaar, eene Kerk voor de chr. afgescheidenen en eene in 1860 gestichte Synagoge. De sterke ontwikkeling en aanbouwing dezer veenkolonie in de laatste jaren heeft het noodzakelijk gemaakt, om aan het kanaal onder het gehucht Horsten eene Herv., en op den Zandberg eene R. K. Kerk te stichten. — De plaats behoort voor het overige tot de gem. Onstwedde, de grootste van Westerwolde, en waarvan nog verscheidene gehuchten gedeelten uitmaken; zij telt bijna 5.000 inw. De grond bestaat er uit hooge en lage landen, en men vindt er eenige aanmerkelijke heuvels en tumuli of begraafplaatsen der eerste bewoners. Het onregelmatig gebouwde, maar schilderachtig door geboomte omringde dorp ligt aan de Mussel-Aa, 3 uren Z. van Winschoten, bevat 900 inw. en heeft eene sombere, oude Herv. Kerk, zonder orgel, maar

Provincie Drenthe. Gemeente Odoorn.

 
wapen van Odoorn 14774 Bunders
2725 Inwoners

1865

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500