• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 669
naal, aan de Haven, een groot en voortreffelijk gebouw met 2 vleugels, vroeger het Gouverneurshuis; de Herv. Kerk, in 1641 opgerigt, nadat hier reeds veel vroeger 2 zeer aanzienlijke kerken bestaan hadden; zij is gebouwd in de gedaante van eenen koepel, en van een goed orgel en eenen toren voorzien; in een' der grafkelders wordt in eene looden kist het hjk van Rabenhaupt bewaard. Voorts de R. K. Kerk, met een eenvoudig orgel en een torentje, in 1796 gesticht en in 1859 in haren tegenwoordigen toestand gebragt; de Synagoge, in 1840 vernieuwd; het Wees- of Armhuis, in 1690 gesticht. Er is eindelijk een Dep. der Maats. Tot N. v. 't Alg., eene Rederijkerskamer, enz. Op eenen afstand van 2 uren ten O. van Koevorden ligt bij het Schoonebeker diep het dorp Schoonebeek, in een bevallig oord, aan den zuidrand van het Witte Veen en op de grenzen der provincie; het bevat ongeveer 650 inw., en eene Herv. Kerk. Nog 2 uren meer O. vinden wij aan de hannoveraansche grenzen het dorp Nieuw-Sclwonebeek, eene eerst sedert eene halve eeuw aangelegde en zich meer en meer ontwikkelende kolonie, wier bewoners zich veelal met het bearbeiden der veenen en den landbouw bezig houden. Beide dorpen behooren tot de gemeente Dalen, welk fraai, vrolijk en welbebouwd dorp een klein uur N. van Koevorden ligt en ruim 1.300 inw. bevat; (de geheele gem. telt er 3.300). De nabijheid der vesting is in tijden van oorlog voor dit dorp dikwijls zeer noodlottig geweest; in het bijzonder had het in 1813 veel te lijden; er is eene Herv. Kerk met toren. Tusschen Dalen en Koevorden vindt men het gehucht de Loo, het gewone uitspanningsoord van de ingezetenen der vesting. — Eén uur N. W. van Dalen ligt Oosterhesselen, een klein eenvoudig dorp, met 200 inw., geheel tusschen geboomte verscholen, met eene Herv. Kerk en eenen afzonderlijk staanden lagen toren; het vormt met een paar gehuchten eene gem. van ongeveer 1.000 inw., die thans met kanalen doorsneden is; bij het dorp vindt men de havezathe de Klencke en een oud hunnenkerkhof. — Zweelo, N. W. van Oosterhesselen, zeer schoon in eene lommerrijke streek liggende, bevat met 4 gehuchten nagenoeg 1.000 inw. en ééne Herv. Kerk, en Sleen, wederom O.. 3 uren N. van Koevorden, 5 buurschappen met 1.400 van den landbouw levende inw.; er is eene zeer oude Herv. Kerk, zonder orgel, maar met eene zware zerken doopvont cn eenen toren, die oudtijds veel hooger was; er liggen in deze gem. 3 hunnebedden,

Provincie Drenthe. Gemeente Oosterhesselen.

 
wapen van Oosterhesselen 6662 Bunders
1075 Inwoners

1865

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500