• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 772
gem. Barradeel uitmaakt. Zij is 3{ uur lang, doch slechts 1 uur breed, bevat 9 dorpen, en heeft eene bevolking van 6.200 inw., die voor het grootste deel van landbouw en veeteelt en van eenige fabrieken bestaan. Het noordelijkste dorp is Minnertsga, 3 uren N. O. van Hartingen, digt bij den ouden zeedijk. Het bestond reeds in 806 en leed door den zwaren watervloed van dit jaar groote schade. Thans heeft het eene bevolking van 1.200 inw., die van landbouw bestaan, waartoe de zeer goede bouwgronden en de hooge vette kleilanden in den omtrek de beste gelegenheid aanbieden, terwijl • de Ried en nog verscheidene dorpsvaarten tot af- en aanvoer der voortbrengselen dienen. Het bezit eene hooge en hechte Herv. Kerk met een uitmuntend orgel en eenen zwaren steenen toren, welks spits in 1590 afgeworpen en niet weder herbouwd is. Ook de chr. Afgescheidenen bezitten hier eene kleine kerk. — Daarnevens ligt het kleine, doch oude Firdgiim. met de buurt Dijkshoek 110 inw. bevattende, en een weinig zuidelijker Tjummarum, in het beste en vruchtbaarste gedeelte van geheel Friesland, met 1.050 inw. (de drie onderhoorige buurten daaronder gerekend) en met eene Herv. Kerk, die een uitstekend orgel en eenen schoonen, dikken, vierkanten toren bezit; hier staat ook het eenige Armhuis van de geheele gemeente. — Een weinig ten Z. van dit dorp stond voorheen het in 1182 gestichte, naderhand zeer rijk geworden klooster Lidlum, in de nog bestaande buurt van dien naam; het werd in 1372 uitgeplunderd en kort daarna geheel verwoest. Schoone boerderijen vervingen dat gesticht. De buurt behoort onder het 5 min. W. gelegene Oosterbierum, 1 uur N. van Franeker, met 750 inw., en eene zeer oude, hooge en vrij groote Herv. Kerk, die van orgel en toren en eenen fraaijen predikstoel voorzien is; zij werd in 1841 aanmerkelijk hersteld. — Het hoofddorp der gem.. waar dan ook het Gemeentehuis staat, is Sexbierum, eene groote en welbebouwde plaats, met omstreeks 1.000 inw., 1| uur N. O. van Harlingen. Het bezit eene ruime, fraai betimmerde Herv. Kerk, die vroeger eene kruiskerk was, en nog met een sierlijk doophek, een uitmuntend , bewerkten predikstoel, een goed orgel en een zwaren steenen toren versierd is; ook is er eene kleine Kerk voor de chr. Afgescheidenen. Reeds in 806 werd dit dorp door de Noormannen afgebrand; toen lag hier reeds het schoone slot Liauckama, dat eerst in 1824 geslecht is. — Daarnevens ligt Pietersbierum (400 inw.), welks Herv. Kerk en toren, in 1843 door den bliksem afgebrand, doch later we-

Provincie Friesland. Gemeente Barradeel.

 
wapen van Barradeel 6109 Bunders
6325 Inwoners

1865

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500