• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 801
waarin zich een overvloed van wild ophoudt. De grond bestaat grootendeels uit een' hoogen zandrug, die eene voortreffelijke afwisseling van heuvelen en dalen, beemden en weiden, heuvelachtige koren- en boekweitvelden, digte bosschen en fraaije boerderijen, met de zee op den achtergrond, oplevert, en aan de bekoorlijke natuurtafereelen van het Gooiland herinnert. In vroegeren tijd schijnt zij meer bevolkt geweest te zijn dan thans, daar zij door hare hoogere ligging voor overstrooming beveiligd was; ook hadden eene menigte edelen hier hunne sterkten of stinzen, waarvan nog langs slechts eene, te Harich, overig bleef. De gem. heeft eene bevolking van 4.130 inw., die meestal van landbouw, veeteelt en den graan-, hout- en boterhandel bestaan en in 9 dorpen verspreid zijn. Goede en fraaije wegen maken de gemeenschap tusschen de dorpen gemakkelijk en ook aan water is er geen gebrek, daar men er, behalve verscheidene vaarwaters, in de lagere streken eenige verspreide meertjes en poelen aantreft; ook behoort een gedeelte van het Slootermeer tot deze gemeente. — Van Hemelum leidt een steeds rijzende weg naar het dorpje Bakhuizen (30 inw. met eene R. K. Kerk), waar de hoogste zandrug van Gaasterland aanvangt. In de nabijheid ligt het groote landgoed Rijs, met zijne fraaije beplantingen, bosschen, koren- en weilanden, eene bijna vierkante oppervlakte beslaande van omtrent 4 uren in den omtrek. — Het dorpje Mirns is niet meer dan eene buurt nabij de kust. — Oostwaarts voert de weg onder bestendige afwisseling van de schoonste gezigten naar Oudemirdum (140 inw.), met een net Herv. Kerkje, in 1790 gebouwd van den ouden duifsteen der vorige kerk. — Door zware en digte bosschen nadert men verder Nijemirdum (120 inw.), met het landhuis Lijcklamabosch, van waar men te Sondel (250 inw., met een klein kerkje en het buiten Beuckenswijk) komt. — Het dorpje Ruyahuizen ligt een weinig N. aan eenen aangenamen beplanten rijweg; wederom N. vinden wij Harich, hetwelk zeer hoog ligt en van waar men een heerlijk uitzigt op de bosschen ten O. en Z. en op de vlakke weiden en meeren ten W. heeft Dit dorp bestaat uit 4 buurschappen, met 330 inw., en heeft eene ruime, in 1663 vernieuwde Herv. Kerk, met een antieken, zeer hoogen spitsen toren en eene fraaije marmeren grafnaald van het geslacht Rengers. De pastorie was vroeger een overblijfsel van eene zeer oude en zware friesche stins van het geslacht Minnema.— Het fraaije en neringrijke dorp of vlek Balk, aan het einde der Lits nabij het Slootermeer gelegen, bevat ruim 1.000 inw., die van den landbouw en houthandel leven. Het

Provincie Friesland. Gemeente Gaasterland.

 
wapen van Gaasterland 8815 Bunders
4050 Inwoners

1865

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500