• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 750
12 Doopsgez. Kerken, zonder toren of orgel. In het midden ligt het schoone buitengoed Andringa-state, sinds eeuwen bewoond door het geslacht Lycklama a Nyeholt, dat, gelijk nog, meest aan het hoofd des bestuurs stond. De straatweg van Heerenveen over Akkrum brengt ons J- uur buiten dit dorp aan het water de Wetering, hetwelk Utingeradeel van de daaraan ten N. O. grenzende gemeente Rauwerderhem afscheidt. Over deze Wetering en nog in Utingeradeel bestond voorheen een pontveer, hetwelk echter in 1840 door eene groote brug is vervangen; te zelfden tijde is ook de fraai gelegene herberg de Oudeschouw vernieuwd, die bij het punt staat, waar de Boorn, de Grouw en de Wetering zichvereenigen. Zoo wel de drukke doortogt van rijtuigen en schepen, als het uitgestrekte land- en watergezigt maken deze wel ingerigte herberg tot eene aangename plaats van uitspanning voor de omliggende landstreek; zij is buitendien om hare heerlijke baars en paling, die men cr altijd levend aantreft, bekend. — De gem. Rauwerderhem bevat 6 dorpen, met eene bevolking van 2.620 inw., wier hoofdbestaan landbouw en veeteelt is; de straatweg op Leeuwarden loopt langs de oostzijde en die van Leeuwarden op Sneek langs de noordzijde der gemeente, welke overigens bijna geheel door den Hemdijk wordt ingesloten. — Eén uur ten N. van Akkrum ligt aan den straatweg en aan het algemeene vaarwater der groote schepen, die van Leeuwarden of Groningen door de Oudeschouw naar de Zuiderzee varen, het fraaije en bloeijende dorp Irnsum (friesch Jinsum), met 530 inw. in de kom; het bezit 3 kerken, eene Herv., op eene terp staande, met toren en orgel, eene Doopsgez. en eene R. kath., welke laatste insgelijks een orgel heeft. Even ten N. van het dorp ligt de sluis lrnsumer-zijl, ter plaatse, waar de Grouw, de Muzel en de Boorn bij elkander komen, en ook daar is bij de valbrug eene neringrijke herberg. — Het dorp Rauwerd, waaraan de gem. haren naam ontleent, bevindt zich nagenoeg midden tusschen beide bovengenoemde straatwegen in en is door eenen goeden gemacadamiseerden weg met beiden verbonden. Het telt in de kom 350 en met de onderhoorige 5 buurten omtrent 700 inw., en bestaat uit eene zeer goede buurt, waarin schoone gebouwen gevonden worden. De fraaije Herv. Kerk, met eenen reeds vrij ver in het oog vallenden spitsen toren, is in 1815 geheel nieuw opgerigt; zij prijkt met een zeer schoon orgel, eenen kunstig gesneden predikstoel, fraaije gestoelten en zeer schoon gebeitelde grafzerken. Voorheen stonden hier

Provincie Friesland. Gemeente Sneek.

 
wapen van Sneek 894 Bunders
8400 Inwoners

1865

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500