• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 516 pagina 529
van de oude kerk en van tufsteen gemaakt is; zij heeft eenen vierkanten, niet hoogen toren en nog een klein spits kloktorentje op het dak; voorts prijkt zij met een goed orgel, eene fraaije doopvont en eenen schoon bewerkten predikstoel. — De Hen. Kerk, vroeger de Sint Joris-Gasthuiskapel, is een half kruisgebouw, meteen klein houten kloktorentje, een klein orgel en eenige beschilderde glazen; in 1718 werd zij vergroot en verbeterd. — Voorts vindt men er nog een R. K. Oude-Mannen- en Vrouwenhuis en R. K. Weeshuis, een Armengesticht, een Gast- of Ziekenhuis, het schoone Groot-Arsenaal, met ruime zalen en bijgebouwen, het Klein-Arsenaal, 2 groote bomvrije Kruidmagazijnen, de Affuitloods, de Infirmerie, 4 verdedigbare Wachthuizen, Kazernen, de Manege en verdere militaire inrigtingen; — eene Stadsschool, eene Teekenschool, eene Muzijk-school, 2 aanzienlijke nieuw opgerigte schoolgebouwen, enz., enz. Nabij de stad ligt het landgoed Maagdenburg. Van Venlo begeven wij ons langs den grindweg noordwaarts over de dorpen Velden en Arcen (te zamen eene gemeente vormende met 1.550 inw. en 2 kerken), over Well, dat ruim 1.300 inw., een prachtig Kasteel en eene fraaije kerk heeft, over Bergen,\t Aff'erden en Heyen naar Gennep. De 4 laatstgenoemde dorpen behooren tot de welvarende en uitgestrekte gemeente Rergen, die omstreeks 3.800 inw. telt, welke meestal van den landbouw, de veenderij en de fabrieken leven. Zij bevat, behalve het genoemde Kasteel-te-Well, dat met de bijbehoorende gronden 400 bunders oppervlakte heeft, en het Kasteel-te-Heyen, ook het aloude riddergoed Bleyenbeek, het kasteel van Maarten Schenk, | uur N. O. van Afferden, en in onze vaderlandsche geschiedenis door verscheidene belegeringen vermaard; het beslaat 137 bunders oppervlakte; nog thans heet een door de moerassen geleide dam de Schenkendijk. — De plattelandstad Gennep ligt in het noordelijkste gedeelte der provincie, 8{ uur N. van Venlo en Z\ Z. O. van Nijmegen, aan de rivier de Niers, die zich \ uurs lager, bij het gehucht Genneperhuis, in de Maas stort, en waarover hier eene zeer groote houten brug ligt, benevens een prachtige steenen doorlaat. Het stadje werd gebouwd door eene doorluchtige familie van dien naam, en was oudtijds eene heerlijkheid, in het begin der 51de eeuw aan het geslacht van Brederodebehoorende. Er bestaat nog één der zware torens van het voormalig Slot Loewenstein of Loevenstein, gebouwd binnen Gennep door Jan, Heer van Hinsberg en Loon, en zijne echtgenoot Margaretha van Brederode, omstreeks het jaar 1408.
In de onmiddellijke nabijheid van Nijmegen, en daarmede ééne gemeen te uitmakende, liggen ten Z. W. de drie zeer bevallige dorpen Heesch, Hatert en Neerbosch, te midden van hoog en lommerrijk geboomte, wijd uitgestrekte korenvelden, de allerfraaiste wandelwegen en schoone buitenplaatsen, die met hare tuinen en bosschen en smaakvol aangelegde partijen het geheele landschap tot eenen waren lusthof maken. Onder de lusthuizen munten het Huis-te-Hatert en Hulsen uit. Twee uren Z. W. van Nijmegen vinden wij het groote, fraaije en aangenaam gelegen dorp Wijcften, met 3.200 inw., die van landbouw bestaan; de kom van het dorp, Dorpsrot genaamd, bevat alleen ruim 1.000 zielen, en eene Herv. en eene R. K. Kerk, de laatste met toren, orgel en 3 altaren; ook in het onder de gem. behoorende dorp Niftrik is eene Herv. Kerk. Bij het dorp staat het zeer prachtige Slot-te-Wijchen, met eenen sierlijken toren en 4 hoektorentjes, en omringd door breede grachten, fraaije tuinen en wandelingon. Het werd gebouwd door Dom Emanuel, prins van Portugal, die met Amelia van Nassau, dochter van prins Willem I gehuwd geweest is. — Ten Z. van Wijchen ligt het kleine dorp Balgoy, met Keent, aan de Maas (400 inw.), en ten N. W. het dorp Burghartn, waaronder ook Hernen en Leur behooren; de gem. bevat 700 inw. en heeft 2 R. K. en 2 Herv. Kerken. — N. O. van Wijchen, i uur W. van Nijmegen, ligt Beuningen, met Weurt 800 inw. en 2 kerken bevattende, terwijl ten W. daarvan de gem. Ewijk, met de heerlijkheid Doddendaal en de dorpen Ewijk en Winssen aan de Waal, eene bevolking van ruim 1.600 van den landbouw levende inw. tett. Ewijk heeft eene R. K. en Winssen eene Herv. Kerk. — Druten, 4 uren W. van Nijmegen aan den Waaldijk, maakt met de dorpen Afj'erden, Deest en Puijflijk eene uitgestrekte gem. uit met ruim 3.200 inw, die van den landbouw en hel telen van tabak bestaan; de kom van Druten alleen bevat 1.400 inw. en de gehcelé gem. heeft 3 R. K. kerken benevens een adellijk huis, het Huis-te-Druten. — Z. van Druten ligt het dorp Horssen, dat 800 inw. telt, en 1 R. K. en i Herv. Kerk, beiden met toren, maar zonder orgel, alsmede een aanzienlijk kasteel, het Huis-te-Horssen, bezit; en wederom een weinlg Z. O. vinden wij het oude stadje Batenburg, aan de Maas, ruim 3 uren O. van Nijmegen, en 'f uur W. van Ravestein. Sommigen houden deze plaats voor de oudste stad der Batavieren, aan wie zij waarschijnlijk den naam ontleent; zij was vroeger veel grooter dan thans, en versierkt, waarvan nog verscheidene sporen te zien zijn; maar een geweldige brand en later een bombardement heb67

Provincie Gelderland. Kadastrale Gemeente Afferden en Deest.

 
wapen van Druten
Gem. Druten (no. 2) wapen van Afferden en Deest
2984 Bunders
4325 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500