• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 564
nu een waar aardsch paradijs is, vergroot, zoo dat het thans eene oppervlakte van 467 bunders beslaat. Op de nevensgaande teekening ziet men het zeer aanzienlijke vierkante kasteel met ronde torens opde hoeken en te midden van eenen prachtigen vijver, waarover eene fraaije, op 3 bogen rustende steenen brug ligt, terwijl eene sierlijke zwitsersche brug over eene buitengracht den toegang tot de eerste verleent. Het meest bewondert men in dit gebouw de buitengemeen prachtige groote zaal, bestaande uit een ruim vertrek met hoogen koepel, in het rond met keurig half verheven pleisterwerk versierd, en de zaal zelve wordt opgeluisterd door kostbare mozaiken, marmersoorten en versteeningen, tafels van lava, enz. Buiten het kasteel vertoont het uitgestrekte landgoed heerlijke weilanden en akkergronden, bosschen, vijvers, wandellanen, fonteinen en waterwerken, die elk oogenblik de verrassendste gezigtspunten aanbieden; maar het schoonste gedeelte der plaats is ongetwijfeld het bovengenoemde Beekhuizen, waar de beroemde vaderlandsche geschiedschrijver van Spaen (1827) op de schranderste wijze partij heeft weten te trekken van de voordeelen, die hier de natuur met kwistige hand ter verfraaijing aanbood. Van elk der 4 hoogten, waardoor deze uitgebreide plaats gevormd wordt, heeft men de heerlijkste vergezigten; groote vijvers, prachtige watervallen, sierlijke fonteinen, donkere lanen, sombere bosschen brengen beurtelings den bezoeker in verrukking, en op sommige opene plekken in het woud ligt plotseling het prachtigste panorama van het landschap tot aan en over den IJssel voor hem uitgestrekt. Het digt in de nabijheid liggende Zijpenberg of de Siepenberg, van welks top het uitzigt nog schooner, nog uitgebreider en treffender is, is daarenboven bijzonder merkwaardig om de groote hoeveelheid water, dat hier aan den voet der grootste verhevenheid uit den grond ontspringt, maar van welke gelegenheid voor eenen uitmuntenden aanleg tot heden nog geen gebruik gemaakt is, zoo dat dit heerlijke water genoegzaam alleen tot het drenken van schapen dient en voor het overige in het zand ongebruikt wegzinkt. Dit landgoed behoort, even als Biljoen en Velp, tot de gemeente Meden, waaronder ook de dorpen Elkum, Dieren en Spankeren, en de buurschappen Wordt-Bheden, Rhedersteeg, Middagier steeg, Havikerwaard,Fraterwaard en Luug-Soeren gerekend worden. Zij telt ongeveer 7.000 inw., die meest hun bestaan vinden in den landbouw en in den arbeid op de buitenplaatsen. Het fraaije dorp Rheden, i \ uursN.O. van Arnhem, aan de Laak, esnen tak van den IJssel, liggende, waarover het eene houten brug heeft,

Provincie Gelderland. Kadastrale Gemeente Dieren.

 
wapen van Rheden
Gem. Rheden (no. 3) wapen van Dieren
9139 Bunders
9300 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500