• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 565
telt in zijne kom ongeveer .1.000 inw. en bezit eene fraaije gewelfde Herv. Kerk, een kruisgebouw met orgel en tamelijk hoogen torenOnder dit dorp ligt midden in de heide de hofstede Hermikhuizen, met eenen waterput van bijna 57 el diepte, het landgoed Heuven, met aanzienlijke hoogten en bevallige dalen, en het uitstekend schoone buitengoed Rhederoord, 10 min. N. van Rheden, aan den straatweg op Zutphen. Dit laatste werd in het midden der vorige eeuw aangelegd, en heeft 139,5 bund. oppervlakte. Van het op een aanmerkelijk verheven terras gelegen fraaije heerenhuis heeft men een verbazend ver uitzigt over het Kwartier van Zutphen, met het dorp Rheden, door den kronkelenden IJssel omslingerd, op den voorgrond. Van eene nog grootere hoogte in de nabijheid is echter het vergezigt nog ruimer en schooner, daar het zich oostwaarts over de geheele vlakte van de steden Zutphen en Doesburg tot aan de Munstersche grenzen uitstrekt, en aan den blaauwenden gezigteinder door de Cleefsche en Nijmeegsche bergen beperkt wordt. De plaats zelve vereenigt het grootsche en verhevene der met zwaar en statig geboomte bedekte heuvels met het bevallige der aangenaamste wandelingen, en bevat onder hare merkwaardigheden eenen ouden beukenboom, wiens dikke, geheel holle stam, zelfs in drooge zomers ter hoogte van 2 of 3 voet met zuiver bronwater gevuld is, terwijl hij zich hooger nog in 13 stammen verdeelt, die eene verbazend wijde kruin vormen. — Van hier wandelen wij door de zoogenaamde Steeg, eene alleraangenaamst aan den straatweg gelegen buurschap met fraaije huizen en eene R. K.. Kapel, naar het reeds in de 11de eeuw bekende Huis Middagten, welks heeren onder de voornaamsten van den gelderschen adel behoorden en groote gunsten van de graven en hertogen genoten. Het oude en sterke huis werd in 1697 door Godard van Rheden, eersten graaf van Athlone, afgebroken, en door het tegenwoordige aanzienlijke gebouw vervangen, dat om zijne bouworde en zijne trotsche steenen brug over de gracht onder de merkwaardigste voortbrengselen der bouwkunst hier te lande gerekend wordt. Het landgoed is 596 bunders groot, waaronder een bosch van 94 bunders oppervlakte, grootendeels bestaande uit eeuwenheugende eiken, wier kruinen de statigste gewelven vormen, terwijl de overige gronden door uitgestrekte tuinen en vijvers, met watervallen en fonteinen, worden ingenomen en men van de hoogten, daar, waar het geboomte zulks niet belet, uren ver den blik over heidevelden en bouwlanden, over bosschen en tuinen, over de menigte torens der steden en dorpen van het zutphensche kwartier tot aan

Provincie Gelderland. Gemeente Doesborgh.

 
wapen van Doesborgh 365 Bunders
4000 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500