• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 587
heeft een goed orgel en de toren een voortreffelijk klokkenspel. Daarenboven bestaan te dezer stede nog eene tweede Herv. Kerk, de Gasthuiskerk genaamd, waarin de lutherschen hunne godsdienstoefening houden en die in 1 845 van een orgel voorzien werd; eene vrij groote en nog nieuwe R. K. Kerk, met toren en orgel, en eene kleine Synagoge. — Onder de overige eenigzins aanzienlijke gebouwen telt men het vrij ruime Stadhuis, een ruim Arsenaal, een Kruidmagazijn in het Kampveld, een Gasthuis, een Weeshuis, waarin echter geene weezen meer worden opgenomen, een Weduwenhuis voor 8 weduwen, enz. Er is voorts een Gymnasium, eene Vereeniging tot bevordering van uiterlijke welsprekendheid, een Dep. der Maats. tot N. v. 't Alg., enz. Een half uur O. van Doesborgh, aan den straatweg, die van deze stad langs den regtcroever van den Ouden IJssel naar Doetinchem loopt, ligt het dorp Drempt, met 1.100 inw., 1 Herv. en 1 R. K. kerk en het adellijk huis Ulenpas. Het behoort tot de gem. Hummelo-enKeppel, even als Hoog-Keppel, Laag-Keppel en de buurschap Eldrik, welke 3 laatstgenoemden de heerlijkheid Keppel uitmaken, die door het oud-adellijke geslacht van Pallandt bezeten wordt. Hoog-Keppel, i\ uurs O. van de stad, heeft 250 inw., en eene zeer oude Herv. den IJssel, bevat 570 inw., eene groote ijzergieterij, die velen personen brood verschaft, en eene kleine Herv. Kerk, zonder toren, maar met orgel. Hier staat tevens Het Huis-te-Keppel, een oud en deftig kasteel, met 3 fraaije ronde torens en door breede grachten omringd, terwijl de met hooge boomen beplante singel bespoeld wordt door den IJssel, die zich even boven het gebouw in 2 armen verdeelt, en een eiland van 1 uur lengte vormt. Het werd in 1510 door den bisschop van Utrecht in brand gestoken, in 1582 door staatsch krijgsvolk veroverd, en hier was het, dat Lodewijk XIV in 1672 zijn hoofdkwartier vestigde en de vredesvoorslagen der Staten aanhoorde; het beslaat met bijbehoorende gronden 1.500 è 1.600 bunders oppervlakte. — Het dorp Hummelo, 1| uur O. van Doesborgh en { uurs van de beide Keppels, wordt reeds in het jaar 828 genoemd, en telt ruim 1.300 inw. Men vindt er 2 bierbrouwerijen en eene in 1831 gebouwde uitmuntend fraaije Herv. Kerk, met eenen smaakvollen toren, en een goed orgel; { uurs ten N. van het dorp ligt het prachtige en smaakvolle kasteel Enghuizen, toebehoorende aan den Baron vau Heeckeren, en met daartoe behoorende gronden eene oppervlakte van 1064 bunders beslaande; het tegenwoordige huis werd in 1835

Provincie Gelderland. Gemeente Doetinchem.

 
wapen van Doetinchem 367 Bunders
3075 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500