• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 530
ben hef stadje zijnen bloei ontnomen. Thans bevat het 500 inw., eenc Herv. en eene R. K, Kerk, en den schoonen bouwval van het eenmaal zoo groote en prachtige Kasteel, dat reeds in het begin der V'eeuw gesticht, in 1479 door Albert van Saksen hevig belegerd en ingenomen, en, na vele lotswisselingen ondergaan te hebben, in 1795 gedurende het verblijf der Franschen aldaar door onvoorzigtigheid geheel in kolen gelegd werd. — De geheele regteroever der Waal ten W. tot aan Heerewaarden wordt ingenomen door de gem. Appeltern, waartoe de dorpen Appelter n, AU forst, Maas Bommel en Alphen, benevens een groot aantal gehuchten behooren, en die, met bijna 2.200 inw., 4 R. K. en 4 Herv. Kerken bevat; de gronden dezer gem. zijn dikwijls aan zware overstroomingen blootgesteld geweest. Te Appeltern is een oud-adellijk kasteel, en Maas-Bommel (280 inw.), waar oudtijds insgelijks 2 belangrijke kasteelen stonden, was voorheen eene zeer voorname plaats, die den naam van stad voerde en munt sloeg, doch wier oorsprong onbekend is. — Wederom N. van deze gem. ligt die van Wamcl en Leeuwen, met de dorpen van dien naam en bijna 3.800 inw., die meestal van tabaksteelt, ooft- en landbouw bestaan. Wamel, 6 uren W. van Nijmegen, met 1.500 inw. in de kom, heeft eene gierpont over de Waal, 1 Herv. en 1 R. K. Kerk, alsmede 2 adellijke huizen; en te Leeuwen, dat mede 2 kerken heeft, staat nog digt bij den dijk het Huis-te-Leeuwen, zijnde een groot, stevig, door diepe grachten omringd en voortreffelijk gebouw, door schoone plantaadjen, bloem- en moestuinen omringd.—W. van Wamel ligt Dreumel (1.600 inw.), met eene buitengemeen schoone en zeer rijke, in 1838 ingewijde R. K. Kerk, die cenen hoogen toren met 5 klokken, een zwaar orgel en 3 altaren heeft, waarvan het hoofdaltaar, eene rots voorstellende, een meesterstuk van kunst is; hier is ook het Iluis-Pollenstein en het landgoed Bato's Erf. Van de oude parochiale kerk is niets overig, dan eenig vervallen muurwerk en het koor, waarin nog dienst gedaan wordt. — Op de uiterste punt van het Land tusschen Maas en Waal ligt Heerewaarden, met G00 inw. en eene Herv. Kerk; daartoe behoorde het fort Oud St. Andries. Op de westpunt van het Land tusschen Maas en Waal, ter plaatse waar de beide rivieren zich voor de eerste maal door het Schansgat vereenigden, welke gemeenschap echter in den laatsten tijd is afgesloten, lag weleer de schans St. Andries, die in 1599 aangelegd, spoedig door Maurits aan de Spanjaarden ontnomen, en in het begin

Provincie Gelderland. Gemeente Dreumel.

 
wapen van Dreumel 1955 Bunders
2000 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500