• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 597
den bliksem afgebrand, doch later weder opgebouwd; ook de zeer beschadigde kerk is sedert weder hersteld en het orgel vernieuwd. Voorts is er eene in 1836 nieuw gebouwde R. K. Kerk, met toren en orgel, eene Ring-Synagoge, een zeer doelmatig Stadhuis, aan de Markt, in 1841 vernieuwd, een R. K. Huis van Weldadigheid voor oude vrouwen, bestuurd door kloosterzusters, verbonden met eene bewaarschool voor jonge kinderen, en eene handwerkschool voor meisjes; eene Gasthuis-administratie, eene Latijnsche school, enz. — Z. van Groenlo, ruim 1| uur van deze plaats en even ver van Bredevoort, ligt Winterswijk, het grootste dorp van geheel Gelderland, en tevens een der fraaisten. Het is door eenen straatweg met Zutphen en Deventer verbonden, heeft veel doortogt op Pruisen en drijft vrij sterken handel in hout, koloniale waren, enz.; andere bestaanmiddelen zijn: landbouw, weverijen, 2 kalkbranderijen, 5 steenen pannenbakkerijen, 1 bierbrouwerij, 1 calicotfabr., enz.; het getal der inw. bedraagt ruim 2.300, (1.750 herv., 480 R. kath., enz.), doch de geheele gem. Winterswijk bevat met de onderhoorige gehuchten eene bevolking van 7.540 zielen. Het dorp heeft 8 straten, vrij goede, soms fraaije huizen, een fraai nieuw Gemeentehuis, eene op 2 rijen pilaren rustende, in 1834 inwendig geheel vertimmerde Herv. Kerk, met eenen sierlijken toren en een schoon welluidend orgel, eene R. K. Kerk, eene kleine Kerk voor de chr. afgescheidenen en eene dergelijke voor de doopsgez., welke laatste in 1711 gebouwdis, en noch toren, noch orgel heeft. N. van Groenlo, mede digt bij de pruisische grenzen, 6 uren O. van Zutphen, vinden wij het voorheen opene, vrij welvarende stadje Eibergen, aan het riviertje de Berkel, die door een 70tal schuiten bevaren wordt, en waarover hier in 1837 eene kapitale brug gelegd is. Het dorp bevat in de kom 1.300, doch met het dorp Rekken en een 9tal buurten 5.200 inw., die meestal van landbouw en het weven van linnen en pellen bestaan; er zijn belangrijke fabr. van calicots, katoenspinnerijen, leerlooijerijen, steen- en pannenbakkerijen, verwerijen, bleekerijen, koren- en oliemolens. De herv. bezitten in deze gem. 2, en de R. kath. ééne kerk, hebbende de Herv. Kerk te Eibergen, die in 1821 geheel vernieuwd is, een klein orgel. — Eene even belangrijke fabriekplaats is het dorp Neede, 2 uren N. van Groenlo; dit groote, doch niet fraaije dorp, dat echter in den laatsten tijd door het bouwen van eenige sierlijke huizen zeer in aanzien is toegenomen, bezit verscheidene groote fabrieken, waarin calicots, lin-

Provincie Gelderland. Kadastrale Gemeente Eibergen.

 
wapen van Eibergen
Gem. Eibergen (no. 1)
11715 Bunders
5400 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500