• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 549
wel 2 uren ver uitstrekt; de Herv. Kerk is eene der oudsten van de Over-Betuwe en heeft toren en orgel: de geheele gemeente bevat ongeveer 1.800 inw.— W. van Ochten, digter bij Tiel, vindt men het kleine Uzendoor n (400 inw.), en O. het zeer oude Dodewaard, mede aan den Waaldijk, en met het dorp Hien eene bevolking van 1.400 zielen bevattende; hier staat eene nette Herv. Kerk, niet lang geleden vernieuwd, met een oud torentje. Het eerste dorp in de Over-Betuwe is Hemmen, eene kleine plaats (200 inw.) aan de Linge, met eene eenvoudige, van toren en orgel voorziene kerk. Noordwaarts aan den Rijndijk ligt Heteren, met Driel, Randurijk en Indoornik ééne gem. uitmakende, met 2.400 inw.; zoowel de herv. als de R. kath. hebben in deze gem. 3 kerken. Te Driel staan de huizen de Nevel en de Ommershof. Daaraan grenst Z. O. de uitgestrekte gem. Valburg, waartoe de dorpen Valburg, SlijkEvrijk, Hervelt, Homoet, Andelst en Zeiten behooren, welke te zamen eene bevolking van 3.400 inw., 5 Herv, en 3 R. K. Kerken hebben. Te Valburg stonden vroeger een paar adellijke sloten en ziet men nog het huis Schoonerlucht. — In de gem. Loenen en Wolferen, aan den Waaldijk, is noch school, noch kerk, maar 1 glasblazerij en 1 steenoven. — In het midden der Over-Betuwe, omringd door de schoonste afwisseling van boomgaarden, akkers en weiden ligt het schoone en welvarende dorp Eist, aan den grooten weg tusschen Arnhem en Nijmegen, en op i\ uur afstands van beide steden. Het is een der oudste dorpen van ons vaderland, werd in het jaar 726 onder den naam van Alisto door Karel Martel aan bisschop Willebrord geschonken, en heeft iii de kom 1.200 inw., eene merkwaardige, oudtijds zeer aanzienlijke Herv. Kerk, wier stichting door sommigen tot de 8\"' eeuw wordt teruggebragt en die van eenen hoogen en prachtigen toren voorzien is, en eene R. K. Kerk, in 1842 gebouwd. Tot het dorp behooren nog verscheidene buurschappen, en de geheele gemeente Eist, die meer dan 4.400 inw. heeft, bevat bovendien de dorpen Elden en Lent, het laatste regt aan de Waal tegenover Nijmegen, waarmede eene gierbrug de gemeenschap onderhoudt. Lent is een zeer fraai en levendig dorp, gebouwd in den vorm van eenen regten hoek, en door eene rij van fraaije buitenverblijven, talrijke kersenboomgaarden en moestuinen omringd: het is als het ware de groote moestuin van Nijmegen, en wordt door de stedelingen des zomers druk bezocht, om zich aan de heerlijke en verschgeplukte kersen te vergasten en den dag in uitspanning door te brengen; het bevat ruim

Provincie Gelderland. Kadastrale Gemeente Elst.

 
wapen van Elst
Gem. Elst (no. 1)
5599 Bunders
4750 Inwoners

1868

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500