• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 518
en eentoonig te zijn, is zij thans bijna geheel ontgonnen en overal met groepen en boschjes van denneboomen bedekt, tusschen welken hier en daar regt landelijke woningen verspreid zijn, en bijna het geheele jaar door talrijke kudden schapen grazen. In den omtrek verheffen zich eenige met digt kreupelhout begroeide bergen, van wier top men de schoonste vergezigten naar den kant van Cleef, Groesbeek en Cuyk geniet, terwijl heldere beken zich in duizende bogten door de bloemrijke dalen kronkelen. Een gedeelte der heide ligt op den grond van Gelderland, welke provincie wij thans binnen treden.
  

GELDERLAND


  Gelderland, na N. Brabant de grootste provincie van het tegenwoordige Koningrijk der Nederlanden, en gedurende de republiek het eerste in rang der vereenigde landschappen, ontleent zijnen naam aan de stad Gelder, die thans aan Pruisen behoort, en welker oorsprong en naamsafstamming geheel onbekend zijn. Het wordt ten N. en N. O. door Overijssel, ten N. W. door de Zuiderzee, ten O. en Z. O. door de pruisische Rijnprovincie, ten Z. door Limburg en N. Brabant, waarvan zij door de Maas gescheiden is, en ten W. door Z. Holland en Utrecht ingesloten, is bijna 92¾ vierk. mijlen of 508.741 bunders groot, en bevat thans eene bevolking van bijna 400.000 zielen. Oorspronkelijk werd de landstreek Gelder, het door ons reeds bezochte Overkwartier met de Betuwe, door de Batavieren en misschien de Sicambren en Usipeten (in het graafschap Zutphen) bewoond; Franken, Saksers en Friezen hebben haar naderhand overheerd, en eindelijk werd zij een deel van het uitgestrekte rijk van Karel den Groote, na wiens dood zij aan het duitsche rijk verbleef. Zijne opvolgers gaven de gelderscbe gewesten te leen aan zoogenoemde Voogden (momboirs), die door den tijd erfelijke bezitters werden en den titel van graaf aannamen. In 1061 kwam het graafschap Gelder aan Otto van Nassau; een zijner opvolgers, Gerhard II, bragt ook door zijn huwelijk met Ermgard, erfgravin van Zutphen, dit

Provincie Gelderland. Gemeente Groesbeek.

 
wapen van Groesbeek 4546 Bunders
3450 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500