• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 584
behoorende dorp Twello ligt 2 uren N. van Voorst, bevat in de kom ongeveer 1.250 inw, en is door zijne vele aanzienlijke huizen, de in den omtrek liggende landgoederen, aangename wandelingen en schoone gezigtspunten een bezoek overwaardig. Het heeft eene Herv. Kerk met een fraai orgel, en eenen hoogen dikken toren. — Brummen is de laatste gemeente, die wij nog op de Veluwe moeten vermelden. Zij behoort nog tot den Veluwenzoom, grenst ten Z. aan de gem. Rheden (z. bl. 565), die wij vroeger bezochten, bestaat uit de dorpen Brummen en Hall met eenige buurschappen, en bevat ruim 6.350 inw., waarvan ongeveer 1.000 in Brummen zelf wonen. Het dorp ligt in eene alleraangenaamste streek, i\ uur Z. W. van Zutphen, en kan zoo wel daarom, als om zijne aanzienlijke huizen, zomerverblijven en landgoederen, een der schoonste en aangenaamste dorpen van ons geheele vaderland genoemd worden. Het heeft eene groote Herv. Kerk met toren en orgel, eene fraaije, in 1829 gestichte R. K. bijkerk, eene steenbakkerij (120 werkl.), verscheidene papiermolens en een aantal klompenmakerijen; overigens is landbouw het voornaamste bestaanmiddel. Het dorp komt reeds in 997 voor. — Van Brummen den schoonen straatweg zuidwaarts volgende, ontmoeten wij het adellijk huis de Geldersche-Toren, of Huis-te-Spankeren, en het dorp Spankeren (570 inw.), behoorende onder de gem. Rheden even als het dorp Dieren, hetwelk aan den IJssel, op gelijken afstand (3 uren) van Zutphen en Arnhem ligt. Dieren was oudtijds eene buurt van het graafschap Bergh, maar begon voornamelijk te bloeijen door den aanleg van een vorstelijk lusthuis, dat in 1648 door prins Willem II begonnen werd, nadat hij dit goed van de ridders der duitsche orde te Utrecht gekocht had. Onder Willem III werd- dit landgoed veel verbeterd en met ware koninklijke pracht verfraaid; vooral muntte het nieuwe jagthuis uit, hetwelk door zijne kostbare schilderstukken, heerlijke tuinen, fraaije grotwerken en schoone fonteinen ruim eene eeuw lang de bewondering der bezoekers tot zich trok. Dit heerlijke jagthuis is in december 1795 door het onvoorzigtig stoken der ingelegerde Franschen tot den grond afgebrand. In 1824 is echter op dezelfde plaats een fraai lusthuis in eenen antieken smaak opgerigt en dit draagt nog den naam van Huis-te-Dieren; het beslaat met onderhoorige gronden bijna 500 bunders oppervlakte. Het dorp Dieren telt 1.200 inw. en bevat eene R. K. Kerk, en een paar fabr.; in den omtrek vindt men eene menigte uitgestrekte en zeer fraaije wandeldreven, die vroeger een gedeelte van de staatsdomeinen uit-

Provincie Gelderland. Kadastrale Gemeente Hall.

 
wapen van Brummen
Gem. Brummen (no. 2) wapen van Hall
8475 Bunders
6300 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500