• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 550
1.000 inw. en 2 kerken. In de nabijheid, tegenover de stad, lag vroeger de schans of het bruggenhoofd Knodsenburg, door prins Maurits in 1590. opgeworpen, doch thans geheel vervallen en in een schoon bui- tengoed veranderd, waarop de verdedigingswerken nog zigtbaar zijn. — Niet minder vermakelijk en schoon is Bemmel, een der volkrijkste en welvarendste dorpen uit de geheele landstreek, aan den Waaldijk, 1 uur N. ten O. van Nijmegen gelegen. Het is geheel door de aan- genaamste wandelingen onder allerlei geboomte, door heerlijke korenvel- den, boomgaarden, wei- en tabakslanden en door talrijke prachtige buitenplaatsen omgeven, die deze streek door hare grachten, bosschen en met smaak aangelegde lusthoven tot eene der bevalligsten van Nederland maken, en eene verscheidenheid van de bekoorlijkste ge- zigten aanbieden. De gem. Bemmel bevat tevens de dorpen Ressen, Angeren en Doornenburg, met verscheidene buurschappen, 3 Herv. en 2 R. K. kerken en ruim 4.300 inw., waarvan Bemmel er alleen 1.300, en met zijne gehuchten ongeveer 2.000 bevat. — Gent, wederom aan den Waaldijk, 1{ uur N. O. van Nijmegen, is een der oudste plaatsen van de Betuwe, en werd in 1312 door graaf Reinoud van Gelder tot stad verheven. Zij bezat verscheidene voorregten, was lid van het Hanzeverbond, werd in 1506 als onderheerlijkheid van Gelderland aan Hendrik van Gent geschonken, en behoorde sedert aan bijzondere heeren. Thans bevat de gem. Gent met het gehucht HuU huizen bijna 1.800 inw., 3 metselsteenfabr., 1 pannenbakkerij, eene Herv. Kerk te Gent, zijnde het koor der hier vroeger bestaan heb- bende grootere kerk, en eene R. K. Kerk te Hulhuizen; ook staat hier nog het Huis-te-Gent. — Te Doornenburg, in den Z. O. hoek der Be- tuwe, een dorp met 600 inw., neemt de Linge haren oorsprong, en vindt men het adellijk slot Doornenburg, een groot, door water om- geven gebouw, met hoogen toren en 4 hangtorentjes. — Van hier bereiken wij over Angerm het plattelandstadje Huissen, bij den Bijn, 2 uren N. ten O. van Nijmegen. Oudtijds behoorde het tot het her- togdom Cleef en dus naderhand tot het koningrijk Pruisen; eerst in het jaar 1816 werd het bij Nederland gevoegd. Toen de Rijn nog langs de wallen der eertijds versterkte plaats stroomde, moet zij vrij aanzienlijk geweest zijn; thans echter is zij zeer onbeduidend en telt zij niet meer dan ruim 1.300 inw. in de kom; de geheele gem. bevat echter ruim 3.300 inw., die meestal van land- en ta- baksbouw en veeteelt bestaan. Er is eene kteine Herv. en eene vrij groote B. K. Kerk, beiden met toren en orgel; de laatste heeft 5

Provincie Gelderland. Gemeente Huissen.

 
wapen van Huissen 2101 Bunders
3325 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500