• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 547
eeuw, tusschen de jaren 1803 en 1814, heeft men dit trotsche gebouw gesloopt, zoo dat er ihans bijna niets van overig is. Ten 0. van bet graafschap Buren en van den Tielerwaard breidt zich tusschen de rivieren de Waal en den Rijn de Betuwe uit, eene landstreek, die het oostelijke gedeelte van het oude Batavia uitmaakt, en niet alleen voor de vruchtbaarste van Gelderland, maar ook van geheel Nederland gehouden wordt. Waarschijnlijk heeft zij haren naam ontleend aan Bat-auwe, goede grond, waarvan de Romeinen Batavia maakten, en de eerste bewoners, een stam der oude Katten of Hessen, den naam van Batavieren verkregen. De naam Betuwe komt in 697 ten tijde van Willebrord het eerst voor; na beurtetings aan de Franschen, de Friezen en de duitsche koningen behoord te hebben, kwam de geheele landstreek van lieverlede geheel aan de graven van Gelder, ofschoon zij in talrijke kleine heerlijkheden verdeeld bleef. Oorlog en watersnood hebben haar van tijd tot tijd vreeselijk geteisterd; vooral is zij, daar de grond zeer laag en vlak is, veel aan overstroomingen blootgesteld; zoo werd zij in januarij 1820 geheel door het water overdekt. Zij wordt door den Nieuwendijk in 2 deelen gescheiden, waarvan het oostelijke de Over-Betuwe en het westelijke de Neder-Betuwe genoemd wordt. Hare oppervlakte is ruim 26.800 bunders en de bevolking bedraagt nagenoeg 37.000 inw., die voor het grootste deel hun bestaan in den landbouw vinden. ren, Zoelen, IJzendoorn, Echteld en Dodewaard. De gem. Maurik grenst ten N. aan de Lek en den Rijn, ten W. aan Buren en Beusichem, en omvat de heerlijkheden Maurik en Eck-en-Wiel, benevens de dorpen Rijswijk en Ravenswaay, te zamen met eene bevolking van ruim 3.100 zielen. Het dorp Maurik, oudtijds Malderik, 2 uren N. O. van Tiel, aan den Rijn, is zeer oud, daar het hoogst waarschijnlijk reeds ten tijde deF Romeinen bestond, en heeft eene zeer ruime Herv. Kerk, zonder orgel, maar met eenen 60 el hoogen, spitsen toren, waarin eene zware klok hangt; ook de R. K. Kerk, in 1795 gesticht en in 1820 vernieuwd en vergroot, heeft een orgel en een torentje. In vroegeren tijd moet dit dorp veel grooter en door verscheidene kasteelen of burgten omringd geweest zijn, gelijk nog uit vele grachten, singels en talrijke oude en zeer zware fundamenten op te maken is, waarop thans voorname bouwhoeven zijn opgerigt. De kleine dorpen Ravenswaay en Rijswijk liggen westwaarts aan den Lekdijk, en hebben elk eene Herv. Kerk; in het eerste stond vroeger een zwaar

Provincie Gelderland. Gemeente IJzendoorn.

 
wapen van IJzendoorn 639 Bunders
520 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500