• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 528
den en 16 hoekig; het andere is nog slechts gedeeltelijk aanwezig en had eene ronde gedaante, gelijk nog aan den ronden, buitengewoon dikken muur te zien is; beiden werden in 799 door paus Leo III tot christelijke kapellen gewijd. — Van den grond, waarop het Valkhof gestaan heeft, en die aan de stad geschonken is, heeft deze een uitmuntend gebruik gemaakt, door hem in eene der verrukkelijkste en schoonst aangelegde wandelplaatsen van ons geheele vaderland te herscheppen, van waar men in alle jaargetijden de heerlijkste vergezigten heeft, die men zich kan voorstellen. Het oog strekt zich verre over de welige landen der Betuwe tot Arnhem en de Veluwsche bergen uit, terwijl ten O. en N. O. de blik over de lagchende weilanden van den cirkel van Ooij heen op de Cleefsche bergen en op den hoogen Eltenberg rusten kan, op welks top men de Abdij met de kerk duidelijk kan onderscheiden. Ook ten W. is het gezigt op en verre over de stad verrukkelijk, en het geheele schoone tafereel wordt voltooid door de breede rivier de Waal, die diep onder de voeten westwaarts kronkelt en over welke de gemeenschap met het vriendelijk en schilderachtig gelegen dorp Lent door de bestendig heen en weder zwaaijende gierbrug wordt onderhouden. — Bij het Valkhof, op den top van den Lindenberg, is de even voortreffelijk gelegen Societeit Burgerlust opgerigt. Nog schooner en uitgestrekter is het panorama, dat zich van den heuvel voor het oog ontrolt, waaraan door den uit het heerlijke Italie afkomstigen hertog van Parma de naam van Belvedère of Schoonzigt geschonken is. Deze heuvel is een uitstekende hoek op de vesten aan de oostzijde der stad, aan het einde van het Kalver- of Kelfkensbosch. In het jaar 1606 is op deze plaats ter vervanging van eenen ouden toren een hoog gebouw gesticht, welks plat dak door eene balustrade omringd is. Het gezigt, dat men van hier geniet, is onuitsprekelijk schoon. Men overziet van hier de Betuwe, de hooge Veluwe, den Eltenberg, het geheele Nederrijksche Wald, het land van Cuyk en een gedeelte der Meijerij, terwijl men de steden Arnhem en Rhenen, 's Heerenberg, Emmerik, Cleef, Grave en s' Bosch in de verte ontdekt, en men op de rivieren de Waal. de Maas, den Rijn en den IJssel duidelijk de zeilen der schepen kan bespeuren. Ook de stad zelve met hare wallen en torens en sierlijke gebouwen, met het Kelfkensbosch en het Valkhof, levert diep onder de voeten des aanschouwers een regt romantisch gezigt op; kortom dit gezigt kan met de schoonste vergezigten uit de Rijnstreek wedijveren, of overtreft die.

Provincie Gelderland. Kadastrale Gemeente Lent.

 
wapen van Elst
Gem. Elst (no. 3) wapen van Lent
5599 Bunders
4750 Inwoners

1868

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500