• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 583
zijne breedte doorsnijdt, en aan welken ook, op de westelijkste grens der gemeente, de buurschap Milligen ligt, waar thans een vast legerkamp wordt ingerigt. Op geringen afstand van daar vinden wij te midden eener woeste heide het zeer vischrijke, 4 bunders groote Uddeler-Meer, bij welks oever eene oude schans ligt, die naar het zeggen in de 10de eeuw door de Hunnen zoude opgeworpen zijn, en daarom de Hunneschans genoemd wordt. — Zuidwaarts van Apeldoorn, aan den straatweg op Arnhem, ligt het dorp Beekbergen (200 inw. in de kom), en 1 uur ten Z. Z. W. van dit dorp is in de laatste tijden, midden op de heide, een gehucht of dorp ontstaan, dat den naam van Hoenderloo draagt, en eene Herv. Kerk, eene school en eenen diepen waterput bezit, die in de behoefte van alle bewoners voorziet. Het derde dorp der gemeente, Loenen, 2 uren Z. O. van Apeldoorn, bevat met de buurschap Zilven 1.050 inw., 7 papiermolens en eene Herv. Kerk, die in 1831 gedeeltelijk vernieuwd is, en eenen spitsen toren, maar geen orgel heeft; dit dorp wordt reeds in 838 vermeld. — Drie uren O. ten Z. van Apeldoorn treffen wij aan den straatweg op Zutphen het dorp Voorst aan (670 inw.), de hoofdplaats eener gem., die tevens de dorpen Wilp, Twello, Terwolde en Nijbroek, met een aantal gehuchten en buurten omvat, en eene bevolking van ruim 8.000 zielen telt, welker hoofdbestaan landbouw is; er is echter ook 1 kopermolen, 1 koperpletterij, klompen- en worstmakerijen, enz. De gem. heeft 5 Herv. en 3 R. K. Kerken, staande de eersten in elk der 5 dorpen, en de laatsten in de buurschap Klarenbeek, bij den huize Duistervoorde onder Twello en bij het huis Busloo. De Herv. Kerk van Voorst is een oud gebouw, met eenen toren, geheel van duifsteen in byzantijnschen bouwtrant opgetrokken, zoo dat men hare stichting op het jaar 1.000 zou kunnen stellen; zij is in 1843 verbeterd en met een orgel beschonken. In de nabijheid, aan de Voorsterbeek en digt bij den IJssel, staat het voormalige sterke Kasteel Nijenbeek, welks eerste stichting onbekend is, maar waarvan thans nog de overblijfselen, voornamelijk bestaande in eenen breeden, vierkanten toren, gevonden worden. In dezen toren, van welks omgang men een uitgestrekt vergezigt heeft, is een kamertje, waarin hertog Reinoud III door zijnen broeder Eduard gevangen gehouden werd, en men vertoont er nog het gat, dat men in den muur heeft moeten maken, om den vorst den kerker te doen verlaten, daar de enge deur den gedurende zijne gevangenschap zeer zwaarlijvig geworden hertog geenen uitgang kon verleenen. Het onder deze gem.

Provincie Gelderland. Kadastrale Gemeente Nijbroek en Terwolde.

 
wapen van Voorst
Gem. Voorst (no. 4) wapen van Nijbroek en Terwolde
12563 Bunders
8450 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500