• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 588
geheel nieuw opgerigt en maakt dit landgoed tot een der fraaisten uit dit gedeelte van Gelderland. — De geheele gemeente bevat ruim 3.200 inw. — De buurt Eldrik ligt ten Z. van den IJssel, even als de dorpen Wefd en Didam, die met onderhoorige gehuchten en buurten ruim 2.000 en 3.300 inw. bevatten; beiden bezitten eene Herv. en eene R. K. Kerk, zijnde de laatste te Didam zeer sierlijk en bezienswaardig. Aldaar vindt men ook de adellijke huizen de Heegh en Loil, en de zoogenaamde Didamsche Bosschen. — De hoek tusschen de rivieren den Ouden en den Nieuwen IJssel wordt ingenomen door de gem. Angerlo (met ruim 1.500 inw.,) waaronder de dorpen Angerlo, Lathum, de buurt Giesbeek, de adellijke huizen Bingerden en Kell en nog verscheidene buurschappen behooren. Angerlo, \ uur Z. van Doesborgh, heeft eene Herv Kerk, even als Lathum, dat aan den IJssel tigt, maar eigentlijk geene kom heeft; hier vindt men tevens het grootendeels vervallen Slot-te-Lathum. Z. W. van deze gemeente ligt Westervoort, 1 uur O.1. Z. van Arnhem, aan den IJssel, ter plaatse, waar voor weinige jaren eene prachtige, hoogst bezienswaardige ijzeren brug, ter dienste van den Rhijnspoorweg over den IJssel gelegd is, die als een meesterstuk van bouworde bewonderd wordt. Het dorp bevat met de buurschap IJsseloord ruim 1.000 inw., heeft vele fraaije boerderijen en buitenverblijven, eene schipbrug over den IJssel, en eene zeer oude, grootendeels van duifsteen opgetrokken Herv. Kerk, zonder orgel, maar met toren; men wil dat deze kerk reeds in het begin der 8\"' eeuw zou bestaan hebben, doch in 1826 is zij grootendeels vernieuwd; ook is er eene in 1841 gebouwde, vrij nette R. K. Kerk. — Weder O. opgaande, komen wij te Duiven (700 inw. in de kom), met Groessen en het Loo ééne gem. van 2.300 inw. uitmakende, die 3 R. K. kerken heeft. Verder Oostwaarts vinden wij Zevenaar. Het plattelandstadje Zevenaar ligt 2^ uur O. Z O. van Arnhem, in de landstreek, die oudtijds den naam van het graafschap, later dien van het ambt Lijmers droeg, en een onderdeel van het grootere graafschap Hamelande uitmaakte. Dit graafschap bestond reeds in het begin der 9de eeuw; het behoorde eerst aan Utrecht, daarna beurtelings aan Gelderland en Cleef, en was dikwijls ten prooi aan de treurigste oorlogsrampen, waarbij deze ongelukkige landstreek nu en dan op de vreeselijkste wijze verwoest werd, terwijl zware overstroomingen deze onheilen nog vergrootten. In 1666 kwam de Lijmers met Cleef aan Brandenburg, in 1808 aan het koningrijk Hol-

Provincie Gelderland. Gemeente Westervoort.

 
wapen van Westervoort 764 Bunders
1200 Inwoners

1865

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500