• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 595
varende dorp Hengelo, 3 uren Z. O. van Zutphen, bevat 600 inw. en eene antieke, in 1839 vernieuwde Herv. Kerk, met orgel en eenen fraaijen, sierlijken toren, van ruim 300 voeten hoogte. De R. kath. hebben eene Kerk te Keyenburg, en in het dorp zelf eene bijkerk; er is mede eene kleine Synagoge. De geheele gem. bevat met onderhooiigheden 3.000 inw. — Nog meer W., i\ uur N O. van Doesborgh, ligt het dorp Steenderen (300 inw.), bij den IJssel, zeer aangenaam door geboomte en uitmuntende wei- en korenlanden omringd. De Herv. Kerk is waarschijnlijk uit de 7de eeuw afkomstig, maar het koor werd in 1440 gebouwd, en de in 1782 afgebrande toren werd in het volgende jaar door eenen nieuwen vervangen. Na de herstelling der kerk in 1744 is zij eene der schoonste plattelandskerken in ons vaderland, te meer daar zij ook met een fraai orgel prijkt. De gem Steenderen telt 3.310 inw., en bevat behalve ettelijke buurschappen ook het geringe plattelandstadje Bronckhorst (309 inw.), aan den IJssel, met 2 bloeijende steenbakkerijen en een adellijk Slot, dat in de middeleeuwen zeer beroemd en reeds in 1034 bekend was. Het was voorheen veel grooter dan thans, door grachten omringd, en bezat tot in 1828 eenen toren, van welks plat men de verrukkelijkste vergezigten over de geheele landstreek had; deze is echter in genoemd jaar afgebroken. De heeren van Bronckhorst zijn vooral door de geldersche twisten tusschen de Heeckerens en Bronckhorsten vermaard. — Ook in de buurschap Baak staat eene R. K. Kerk, en het aanzienlijke fluts te Baak, dat in 1732—1740 op de grondslagen van het oude kasteel geheel nieuw is opgerigt. — De gem. Vorden, met 4 buurschappen en een aantal aanzienlijke landgoederen en kasteelen, heeft ongeveer 3.000 inw.; het dorp Vorden, met 650 inw., ligt aan de Vordensche beek en aan den straatweg van Zutphen naar Groenlo en Winterswijk, en 2 uren Z. O. van Zutphen; het bezit eene fraaije, oude, in 1832 vergroote Herv. Kerk, met een kostbaar orgel en eenen hoogen spitsen toren, alsmede eene R. K. Kerk in de buurschap Mossel, waarbij ook het zeer oude adellijke Huis-te-V orden staat, dat met onderhoorige gronden 590 bunders oppervlakte heeft. Het Kasteel Wildeiiborch, 1| uur N. O. van het dorp, was zoo oud, dat de eerste stichting geheel onbekend is. Het bestond reeds in de 12de eeuw, werd in 1490 door die van Deventer, hoewel vruchteloos, belegerd, en was steeds den Overijsselschen, door de woelzucht der heeren, zeer tot last. In 1512 onderwierp de bezitter Johan van Wiscb zich aan hertog Ka75'

Provincie Gelderland. Gemeente Winterswijk.

 
wapen van Winterswijk 13812 Bunders
7500 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500