• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 593
beide laatsten hebben toren en orgel. Tot de gem. Wisch, die 5.900 inw. telt, behooren de dorpen Silvolde en Varsseveld, met verscheidene buurschappen en het Huis-te-Wisch, waarnaar de gem. den naam heeft. Het is een zeer groot en prachtig gebouw, onmiddellijk ten Z. van Ter-Borg, en voorzien van eenen ronden en eenen vierkanten toren. Silvolde (730 inw.) heeft eene fraaie Herv. Kerk, met eenen koepeltoren en een orgel, alsmede eene in 1836 nieuwgebouwde R. K. Kerk, met een orgel en eenen netten toren prijkende. — Veel grooter en welvarender is Varsseveld, 1 [ uur N. O. van Ter-Borg, daar het met eenige buurschappen 3.600 inw. telt, waarvan omtrent 1.000 in het dorp zelf wonen. Dit dorp is zeer oud; zelfs wil men den oorsprong van de Romeinen uit den tijd van Varus afteiden, gelijk nog eenige overblijfselen van eenen romeinschen burg zouden aangeduid hebben. Er staat eene fraaije langwerpig vierkante Herv. Kerk, met koepeltoren en orgel, en gebouwd in 1724, ter vervanging der in het vorige jaar met een groot gedeelte van het dorp afgebrande kerk, die reeds in 1160 gesticht was. — Etteri, \ uur Z. van Ter-Borg, is eene heerlijkheid, waaronder ook de kleine dorpen JJssel-Hunten. Rafelder, Ziek en Warm behooren (met 500 inw.); zij maakt een gedeelte uit der gem. Gendringen, waartoe ook de dorpen Megchelen en Ulft met een aantal buurschappen gerekend worden, en die eene bevolking van 5.500 inw., 1 ijzergieterij (te Ulft), 0 steen- en 3 pannenbakkerijen, 2 verwerijen, 2 olieslagerijen, 4 wind- en 1 stoomkorenmolens bevat. Het dorp Gendringen is eene groote en schoone plaats, met 1.000 inw. in de kom, en door eene heerlijke landouw omringd; het bezit, even als Etten, 2 kerken. Te Ulft, in welks omstreken men zeer goede oer of ijzererts vindt, staat aan den IJssel een Slot >met eenen zwaren ronden toren, en welks muren zoo dik zijn, dat men er eenen gang in gemaakt heeft van 1.9 el breedte. — Dinxperlo, zeer digt aan de pruisische grenzen, ten Z. O. van Ter-Borgh, telt met onderhoorige buurten 2.300 inw.; er zijn, behalve handel in hennep, linnen, spek en hammen, sommige fabrieken, maar het hoofdbestaan is landbouw. Het vrij groote en aanzienlijke dorp heeft eene bekoorlijke ligging in eene boschrijke streek, die door wei- en bouwland aangenaam wordt afgewisseld, en bezit ééne Herv. Kerk. — Ten N. O. van Dinxperlo ligt aan de Slingerbeek het welvarende en vrij aanzienlijke dorp Aalten, waar fabr. van diemet, katoen, bombazijn, enz., steen- en pannenbakkerijen, olie- en pelmolens, branderijen en brouwerijen gevon75

Provincie Gelderland. Kadastrale Gemeente Wisch.

 
wapen van Wisch
Gem. Wisch (no. 1)
7227 Bunders
5875 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500