• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 590
van het Tolhuis meester en verwoestten het geheel en al; thans nog zijn er zware puinhoopen van overig, die echter door verandering van den loop der rivier thans wel een half uur van den Rijn liggen. Te Lobith bestaat aan den regteroever van den aldaar nog onverdeelden Rijn een zeer belangrijk tolkantoor en een expeditiekantoor van in- en uitgaande regten voor alle goederen, die langs de rivieren vervoerd worden. Oostelijk van Zevenaar vinden wij digt bij de pruisische grenzen het stadje 's Heerenberg, eene beroemde heerlijkheid in het graafschap Berg en in de tegenwoordige gemeente van denzelfden naam, waartoe ook de dorpen Beek, Zeddam, Netterden, Wijnberyen, Groot-Azewijn, en een aantal buurschappen behooren. Zij bevat bijna 6.000, meest allen van den landbouw levende inw., 4 R. K. en 2 Herv. Kerken, 3 kasteelen en 2 buitengoederen, en heeft over het geheel zulk eene fraaije afwisseling van vruchtbare velden en met bosschen bedekte heuvels, die in Pruisen met den nabij gelegen Eltenberg eindigen, dat men deze streek Zwitserland in het klein zou kunnen noemen. De oude heeren van den Bergh, die het eerst in het begin der 12de eeuw vermeld worden, werden in 1468 tot rijksgraven verheven, doch maakten zich later in onze geschiedenis door eenen dubbelen afval berucht, daar zij en de staatsche partij en Spanje te midden van het grootste gevaar verlieten. Het plattelandstadje 's Heerenberg, aan den voet eens bergs liggende, telt ruim 1.200 inw. en heeft een paar fabrieken, een antiek Raadhuis met een zeskant torentje en uurwerk, eene R. K. Kerk met orgel, eene Herv. Kerk, met orgel en 3 zeer zware klokken, eene Israëlietische bijkerk en een Gasthuis. Het voornaamste gebouw der plaats is echter het Slot van 's Heerenberg, een groot vijfhoekig gebouw, voorzien van eenen ouden wachttoren met 4 kleine hoektorens, die van het vroegere veel grootere en sterkere kasteel, hetwelk in 1735 grootendeels afbrandde, is overgebleven. In dit gebouw was van 1799 tot 1842 het R. K. Seminarium voor de provincien Utrecht, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen gevestigd, doch dit werd in laatstgenoemd jaar opgeheven en tijdelijk met dat van Warmond vereenigd. — Beek (600 inw.) ligt 1 uur N. W. van 's Heerenberg, tusschen dit stadje en Zevenaar; Netterden daarentegen 1 uur Z. O., aan de pruisische grenzen, in het vruchtbaarste gedeelte der gemeente. Ten N. van 's Heerenberg, in het Berger-Bosch, dat ruim 2.065 bunders groot is, vindt men

Provincie Gelderland. Kadastrale Gemeente Zeddam.

 
wapen van Bergh
Gem. Bergh (no. 2) wapen van Zeddam
8045 Bunders
5100 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500