• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 534
de Maas, 1{ uur Z. O. van Bommel. Dit dorp, dat reeds in de 10de eeuw bekend en vroeger door vele adellijke sloten omringd was, heeft in zijne 3 buurtschappen eene bevolking van 2.800 inw., wier hoofdbestaan de landbouw is; het bevat eene Herv. en eene R. K. Kerk, beiden met eenen toren, en de laatste met een orgel. Niet minder oud is Hedel, 1| uur Z. van de stad, aan de Maas. Dit dorp, waarvan reeds in 81 4 gewag gemaakt wordt, heeft bijna 1.400 inw., eene Herv. en eene R. K. Kerk, welke laatste een gedeelte uitmaakt van het voormalige Slot-te-Hedel, dat in de geldersche oorlogen een bijzonder sterk kasteel was, en dikwijls zware belegeringen heeft moeten doorstaan; het werd op het laatst der 18d' eeuw door de R. K. aangekocht en grootendeels afgebroken. Ook het dorp zelf stond door zijne ligging tegenover Crevecoeur menigmaal aan de kansen des oorlogs bloot, en nog blijven de jaren 1794 en 1813 bij de inwoners in treurige herinnering. — Verder westwaarts aan den Maasdijk liggen de dorpen Ammerzoden, met 900 inw, eene Herv. Kerk en een deftig kasteel met 4 ronde torens; het kleine, maar bevallige Well, met 800 inw., onder de gem. Ammerzoden behoorende; er is mede eene Herv. Kerk, en een klein Slot, door grachten omgeven en met 2 hangtorentjes; — Neder-Hemert, 1 uur van Heusden, met 640 inw. en eene Herv. Kerk; een gedeelte der gem. ligt ten Z. der Maas, en aldaar vindt men een fraai adellijk Huis, te midden van bevallige tuinen en bosschaadjen, aan de rivierzijde; het dorp was in meelfabr., beiden door stoom, 1 azijnmakerij en 1 bierbrouwerij. Het wordt in 814 als een deel der goederen van Teisterband vermeld, en behoorde als heerlijkheid van 1512 tot 1555 aan den beruchten Maarten van Rossum; er stond oudtijds een kasteel, dat onderscheidene malen is belegerd geweest en in 1507 ingenomen en afgebroken werd: ook het huis, dat Maarten van Rossum er naderhand liet bouwen, is in 1672 verwoest; thans staat te dezer plaatse de bovengemelde stoomfabriek; de kerk van het dorp is een lang vierkant gebouw, zonder orgel, doch met eenen klokkentoren en in 1836 vernieuwd. — Het laatste dorp aan den Maasdijk is Neer-Andel, dat met Op-Andel, aan de overzijde in het land van Heusden, ééne gem. uitmaakt; er is een fraai buitenverblijf, het Hof geheeten. N. O. van Poederoyen, aan de Waal, 2 uren W. van Zalt-Bommel, vinden wij het kleine dorp Zuilichem, met 670 inw., eenen steenoven

Provincie Gelderland. Gemeente Zuilichem.

 
wapen van Zuilichem 748 Bunders
725 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500