• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 716
veer over het Reit diep is, en 2 gehuchten ruim 1.200 inw., die in deze gem. 3 Herv. Kerken hebben, waarvan die te Adorp een orgel en een niet hoog naaldtorentje heeft. Ons blijft nog overig om de streek te bezoeken, die zich ten W. der stad Groningen tot aan Friesland uitstrekt, het dusgenoemde Westerkwartier. Het eerste dorp, dat zich aan deze zijde voordoet, is Hoogkerk, J uurs van de stad, aan het Hoen- of Trekdiep, dat van Groningen naar Friesland loopt. Het is eene kleine plaats (220 inw.), op eene niet hooge terp liggende, en met Leegkerk Dorkwert en eenige buurten eene gem. van ruim 1.100 zielen uitmakende; er zijn 3 Herv. Kerken, en te Hoogkerk staan nog een paar aanzienlijke huizen en boerenplaatsen. — Ten N. van deze gem. ligt Aduard, 2 uren N. W. en bij den straatweg van Groningen. Dit dorp is vooral beroemd door, en heeft vermoedelijk zijn ontstaan te danken aan de vermaarde abdij der Bernardijnen, die hier in 1192 gesticht werd, en zoo zeer in aanzien en rijkdom toenam, dat zij voor de rijkste in Groningen werd gehouden. De abdij, die van onberekenbaar nut voor beschaving en veredeling geweest is, alzoo zij meer op eene hoogeschool dan een klooster geleek en vele vermaarde en geleerde mannen heeft voortgebragt, was zeer groot en ruim, door eenen sterken muur en eene wijde gracht omringd, en bestond uit een aantal groote gebouwen, waaronder de in 1240 herbouwde zeer prachtige Kerk met 4 torens uitmuntte, welke volkomen aan die van Clairvaux in Champagne gelijk was. In 1580 werd deze beroemde abdij door het krijgsvolk der Staten in brand gestoken, waarbij de kostbare boekverzameling, benevens een aantal oude gedenkstukken verhield werden, en in 1594 werd het trotsche gebouw tot den grond toe geslecht, zoo dat er thans niets meer van te zien is. Thans is Aduard de hoofdplaats eener gein., welke ook de dorpen Fransum, den Ham, Leege Meeden en een 6tal gehuchten omvat en ruim 2.000 inw., met 4 Herv., 1 R. K. en 1 Doopsgez. Kerken telt; te Aduard is ook een Godshuis, waarin oude lieden en kinderen worden opgenomen. Voorbij Aduard loopt het Aduarder diep, eene voortzetting van het uit Drenthe komende Peizer diep, hetwelk het Hoendiep bij Hoogkerk doorsnijdt en, noordwaarts stroomende, zich bij Aduarderzijt in de Hunze of het Reitdiep ontlast. Laatstgenoemd plaatsje ligt 1^ uur N. W, van Groningen, en ontleent zijnen naam aan eene zijl of sluis, die in 1501 door de Saksers versterkt werd, ten einde de vaart van Groningen te belemmeren; wel namen de laatsten haar in 1515

Provincie Groningen. Gemeente Aduard.

 
wapen van Aduard 3063 Bunders
2200 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500