• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 702
uren O. Z. O van Winschoten, | uur ten Z. der Winschoter-vaart, maar aan eenen breeden boomrijken zandweg, waaraan het 4 uurs lange dorp vele schoone boerderijen bezit. De gem. bevat met Oude Schans, het 1 uur zuidwaarts liggende Vriescheloo en eenige gehuchten eene bevolking van 3.500 inw., die meest van landbouw bestaan. Bellingwolde zelf heeft eene zeer drukke jaarmarkt, 1.600 inw. in de kom, een paar fabrieken, eene oude, ruime Herv. Kerk. met orgel en toren, eene kostschool en in den omtrek verscheidene oudheden. — Aan de genoemde vaart, 2f uur N. O. van Winschoten en vlak op de hannoversche grenzen, vinden wij de gem. Nieuwe Schans (1.000 inw.), ook wel eens de Lange-Akker-schans genoemd, en dien naam dragende, omdat zij later (in 1628) dan de Oude Schans werd aangelegd, ten einde het nieuwe, van den Dollart ingewonnen land voor eenen vijandelijken aanval te dekken. Zij is een regelmatig versterkte vijfhoek met hooge wallen, breede grachten, 2 poorten, verscheidene straten, ongeveer 700 inw. en met eene in 1752 gestichte, kleine, doch zeer nette Herv. Kerk, zonder orgel; de toren staat op een afzonderlijk huis; tevens is er eene kleine Synagoge. In 1673 werd deze schans door Rabenhaupt belegerd en ingenomen. — W. van de Nieuwe Schans en 1{ uur ten N. van Winschoten ligt het dorp Beerta, eene oude, volkrijke en welvarende plaats, bestaande uit eene rij fraaije boerderijen, aan den uitmuntenden grindweg, die naar Hannover leidt. Met het dorp Nieuw-Beerta, mede aan dien weg, ten O., en eenige gehuchten vormt het eene gem. met 3.400 meestal landbouwende inw., waarvan 1.600 in het hoofddorp en 750 in Nieuw-Beerta wonen; beiden hebben eene Herv. Kerk, met toren, en te Beerta vindt men mede eene üoopsgez. Kerk. — Finsterwolde, 2 uren N. van Winschoten, met de onderhoorige gehuchten 2.000 inw. tellende, ligt op eenen eenigzins verhevenen grond, die met veel kosten en inspanning tegen de overstroomingen van den Dollart is bewaard, terwijl ul het omliggende land overstroomde, hetwelk naderhand echter door indijkingen voor deze en aangrenzende gemeenten een dubbel voordeel heeft opgeleverd. De herv. gem. bezit in het dorp eene groote Kerk, met eenen in 1822 gebouwden fraaijen toren en een nieuw orgel; er is tevens een Armhuis. — Zij wordt ten W. begrensd door Midwolde, 1{ uur N. W. van Winschoten en eertijds de hoofdplaats van het Oldambt; het is een vrij aanzienhjk dorp met 2.000 inw. eene Herv. en eene kleine Doopsgez. Kerk; met het dorp Oostwolde en een paar gehuchten vormt het eene

Provincie Groningen. Gemeente Bellingwolde.

 
wapen van Bellingwolde 7073 Bunders
3325 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500