• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 706
die bij verschillende inbraken der zee, door stormen en watervloeden ontstaan is en thans bij eene breedte van 3 uren eenen omtrek van 6 uren heeft. De eerste groote doorbraak had plaats in het jaar 1277, toen het zeewater de dijken der Eems en Aa doorbrak, het oude Reiderland overstroomde, en vele dorpen en duizende menschen in de golven begroef. Later breidde zich de geduchte plas steeds verder uit en besloeg eindelijk de geheele landstreek, die thans door de dorpen Finsterwolde, de Beerte, Oostwolde en Midwolde wordt ingesloten; zelfs liep een inham achter Finsterwolde, Beerta en Winschoten om, tot digt aan Wedde, en een andere meer westwaarts tot nabij Zuidbroek, langs Noordbroek, Wagenborgen en Woldendorp. Het getal der voorname dorpen, zonder de kleinere buurschappen te rekenen, die aldus op verschillende tijden onder het water bedolven werden, bedroeg eindelijk 34, behalve 2 kloosters en eene kommanderij. Onder de verdronken plaatsen muntte Torum uit, die eene volkrijke stad genoemd wordt, door koophandel bloeide, en in het Z. O. der provincie, ten O. der Ee gelegen was. Sedert het laatst der 16e eeuw is men echter begonnen om het overstroomde land weder aan den Dollart te ontwoekeren; vooral zijn in de laatste eeuw, ook inzonderheid aan de zijde van Oost-Friesland, aanzienlijke gedeelten van de aanwassen ingedijkt, en geluk doorgaans bij indijkingen het geval is, is het ingepolderde land veel beter, dan wat de Dollart eertijds wegnam. Zelfs bestaat het uitzigt, dat dit gevaarlijke water in de toekomst bijna geheel zal verdwijnen, wanneer men aldus voortgaat de aangewonnen landen in te dijken. Wanneer wij van Termunten den dijk langs den Dollart opwaarts volgen, komen wij langs de dorpen Borgsweer, Oterdum, Heveskes, Weiwerd en Farmsum, welke laatste 4 met Meethuizen en Uitwierde en ettelijke gehuchten tot de gem. Delfzijl behooren, in de vesting delfzijl, die haren naam aan de zijlen of sluizen ontleent, welke aldaar in de oude Delf, thans het Damsterdiep geheeten, gelegd zijn. Deze vesting ligt in den N. Oostelijksten hoek des rijks, 5| uurs N. O. van Groningen, aan de Eems, ter plaatse, waar het Damsterdiep zich daarin ontlast. Ter beveiliging van de belangrijke waterwerken aan deze uitwatering stichtte men in de i5de eeuw onder de Saksische beroeringen hier een blokhuis, dat den naam van Delfzijl verkreeg en de eerste oorsprong dezer later zoo merkwaardige vesting geworden is. De hertog van Alba wilde er, ten einde den mond der Eems te kunnen sluiten en alzoo Embden te dwin-

Provincie Groningen. Gemeente Delfzijl.

 
wapen van Delfzijl 4674 Bunders
5330 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500