• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 694
gymnastie, talrijke scholen voor middelbaar en lager onderwijs, het in 1761 opgerigte regtsgeleerde Genootschap Pro excoleiido jure patrio, dat ter Bevordering der Nat. Wetenschappen, het Kunstlievend Genootschap Pictura, afdeelingcn der Maatsch. van Nijverheid, en tot Nut van 't Alg., Rederijkerskamers, Liedertafels, enz. enz. De stad Groningen wordt aan de N. O. zijde ingesloten door de gem. Noorddijk, die behalve de dorpen Noorddijk, Middelbert en Enijelbert nog een 4tal gehuchten en omstreeks 1.200 inw. bevat, wier hoofdbestaan de landbouw is. Noorddijk, 1 uur N. O. van Groningen, wordt versierd door het landgoed Zorgwijk, ligt aan het Boterdiep en Damsterdiep, en heeft eene Herv. Kerk, met geschilderde glazen en eenen zwaren toren, doch geen orgel; ook Engelbert en Middelbert bezitten eene Herv. Kerk, waarvan de eerste van een Koor, eenen toren, eenen sierlijken predikstoel en een fraai orgel voorzien is, en zeer schilderachtig ligt. — Van Groningen uitgaande, bezoeken wij echter eerst de Z. O. streek, aan en ten Z. van het Schuitendiep, waar de geheele landstreek aantoont, wat de volhardende nijverheid ook in woeste oorden vermag. Vóór 2 eeuwen aanschouwde men hier nog niets dan woeste turfgronden, stilstaande meeren en poelen, waar naauwelijks eene enkele hut aantoonde, dat deze treurige landstreek bewoond was; thans is dit alles veranderd en vindt men daar een aantal van de bloeijendste gemeenten van ons vaderland. Hoogezand, 2}u. Z. O. van Groningen, aan het Schuiten-of Winschoterdiep, ontstond in de eerste helft der 174e eeuw, bij den aanvang der veengraverijen aldaar, en vormt met de dorpen Kropswolde, Westerbroek en Windeweer-en-Lula, benevens een 6tal gehuchten, eene gem. van ongeveer 6.000 inw., die van landbouw en eenige fabr., rijen, enz. leven. In deze gem. vindt men het Foxholstermeer en een groot gedeelte van het Zuidlaardermeer, zij bevat 4 Herv. Kerken, waarvan die te Hoogezand in 1669 gebouwd is; er is daar ook eene kleine Synagoge. — Oostwaarts van dit dorp en daaraan grenzende, vinden wij Sappemeer, mede aan het Winschoterdiep, met 2.300 inw. in de kom van het dorp, en 3.400 in de gem., waartoe nog verscheidene gehuchten behooren. De bestaanmiddelen zijn landbouw, veeteelt, handel, scheepsbouw, binnen- en buitenlandsche scheepvaart en fabriekwezen, 8 scheepstimmerwerven, grofsmederijen, touwslagerijen, kalkbranderijen, molens, enz.). Het dorp was tot in 1618 een door hooge veenen omgeven meer, en bezit

Provincie Groningen. Gemeente Noorddijk.

 
wapen van Noorddijk 2474 Bunders
1100 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500