• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 717
in en slechtten haar tot den grond; maar kort daarna werd zij weder herbouwd, om in 1593 en 1594 nog tweemaal stormenderhand, eerst door graaf van den Berg en later door graaf Lodewijk van Nassau, veroverd te worden. Thans is het weder eene opene plaats, met de dorpen Feerwerd, Garnwerd en Oostum (de beide laatsten aan het Reitdiep) en nog eenige gehuchten tot de gem. Ezimje behoorende, die 1.914 bew. bevat. Ezinge zelf ligt 3 uren N. N. W. van Groningen en is eene tamelijk bloeijende plaats, met 350 inw. in de kom, eene Herv. Kerk met orgel, eenen vrij staanden stompen toren, en het adellijke huis Allersma; in de nabijheid zijn verscheidene wierden.— W. van deze gem. ligt Oldehove, met Niehove en Saaksum, en een groot aantal buurschappen. De gem. bevat 2.375 van den landbouw levende inw., en 3 Herv. Kerken; die van Oldehove is een fraai, ruim, in 1664 gesticht gebouw met eenen ouden, hoogen en zwaren toren, eenen merkwaardigen grafkelder en een klein marmeren grafteeken op het koor. — Wederom zuidelijker vinden wij het welgelegen, aanzienlijke en door hooge en aangename ligging bevallige Zuidhorn, 2 uren N. W. van Groningen, aan den straatweg, die van deze stad voorbij Aduard naar Friesland loopt, en -J- uurs ten O. van het Hoendiep, waarmede het door een eigen kanaal gemeenschap heeft; het vormt met het dorp Noordhor n en eenige buurten eene gem. van 2.366 zielen, die van landbouw bestaan, en bezit eene fraaije Herv. Kruiskerk, met een welluidend orgel en eenen hoogen dunnen naaldtoren, waaraan nog veel duifsteen te vinden is; voorts eene R. K. Kerk, in 1844 gebouwd, zonder toren of orgel, maar met een zeer schoon altaar en eene eenvoudige Kerk voor de chr. afgescheidenen. Even ten Z. lag het buitengoed Klinckema, 105 bunders groot, waarvan het huis in 1839 nieuw opgerigt, en in 1857 weder gesloopt is; doch het daarbij behoorende uitstekend fraaije bosch was reeds in 1848 uitgeroeid; — en ten N.de burgHanekema, door eene gracht, fraaije singels en tuinen omgeven, en met eenen vrij hoogen koepeltoren prijkende. — Het dorp Noordhorn, ' uur N. van Zuidhorn, aan denzelfden straatweg, ligt op eene hooge zandbank, telt 720 inw. en heeft insgelijks eene Herv. Kerk, met eenen hoogen en sierlijken naaldtoren; er is tevens eene nette Doopsgez. Kerk; het dorp is bekend door de hier in 1417,1498 en 1581 geleverde gevechten.— Zuidwaarts van Zuidhorn, aan de overzijde van het Hoendiep, beslaat de gem. de Leek eene groote uitgestrektheid van zeer zandigen, veenachtigen en meest afgegraven veengrond, waarop nogtans bloeijende

Provincie Groningen. Gemeente Oldehove.

 
wapen van Oldehove 4076 Bunders
2675 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500