• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 714 pagina 719
nog veel duifsteen, en in den omtrek stonden voorheen verscheidene adellijke sloten. — Een klein uur vlak ten W. ligt Eenrum, een niet onaanzienlijk dorp op eene wierde, dat met de dorpen Pieterburen, Westernieland en Wierhuizen, met eenige gehuchten en een paar heerenhuizen de gem. Eenrum uitmaakt, welke 2.600 bew. telt. De oude Herv. Kerk te Eenrum, waaraan mede veel duifsteen, is een ruim en fraai gebouw, met een groot en goed orgel en eenen hoogen, fraaijen koepeltoren, die in 1652 geheel van steen opgetrokken en voltooid werd en den schippers op de Wadden tot een baken dient. — De overige gem. in deze schoone en hoogst welvarende streek, den N. Westelijken uithoek der provincie, zijn die van Leens, Kloosterburen en Ulrum. Leens, met de dorpen Mensin^ewe&r, War/huizen, Hoorn, Wehe en Zuurdijk en een 12tal gehuchten, bevat 3.400 inw., heeft eenige fabrieken en molens, en 4 Herv. Kerken, waarvan die van het volkrijke en bloeijende Leens, dat reeds kort na den tijd der Romeinen bestond, een fraai kruisgebouw met veel duifsteen is, hetwelk een uitmuntend orgel en eenen zwaren stompen toren heeft, die vroeger veel hooger was; er is ook eene Kerk der chr.afgescheidenen; in de nabijheid zijn 2 hooge wierden. In het levendige dorp Mensingeweer vindt men behalve de Herv. ook eene Doopsgez. Kerk. — Een weinig ten N. ligt Kloosterburen, met het dorp Hornhuizen en een 8tal gehuchten, eene gem., die ruim 1.600 inw, heeft, waarvan 350 ,in de kom van het hoofddorp wonen; men vindt er eene Herv. en eene R. K. Kerk, de eerste in 1843 en de tweede een jaar vroeger gebouwd. — Nog geen uur westelijk van Leens ligt het aanzienlijke dorp Ulrum, ruim 3 uren van Onderdendam, de hoofdplaats eener gem., die uit de dorpen Ulrum, VUedorp, Niekerk, Vierhuizen en Zoutkamp en een groot aantal gehuchten en polders bestaat en 2.800 inw. heeft, ülrum is op 2 wierden gebouwd en van zeer vroege dagteekening; het heeft in de kom 900 inw. en bezit eene langwerpige nette Herv. Kerk, met een in 1806 vernieuwd en vergroot orgel en eenen schoonen naaldtoren van 39 ellen hoog, waarin 2 oude klokken. Er zijn voorts twee Kerken voor de chr. afgescheidenen, die hier vrij talrijk zijn, ook nadat velen in de laatste jaren naar Noord-Amerika zijn verhuisd; de groote beweging in de Herv. Kerk, die de afscheiding ten gevolge had, nam in dit dorp haren oorsprong en dein 1835 afgezette predikant H. de Cock was een harer eerste bewerkers. Van dit dorp loopt een weg Z. westwaarts over Niekerk naar de Zoutkamp, aan den mond der Hunze of het Reitdiep, bij de Lauwerzee gelegen.
oppervlakte van ruim 280 bunders. — Het zuidelijk gelegen dorp Zevenhuizen, met 2.600 inw., is eigentlijk eene veenkolonie, aangelegd na 1559; sedert 1835 bestaat er eene Herv. Kerk, met een orgel en eene kleine torenspits. — Westelijk ligt de gem. Marum, met de dorpen Marum, Nuis, Niebert en Noordwijk, eenige gehuchten en 3.800 inw,; zij bevat 2 Herv. Kerken. — Grootegast, waartoe ook de dorpen Doezum, Opende, Lutjegast en Sebaldeburen en een 16tal gehuchten bebooren, ligt weder meer N., bevat 3.700 inw. in de gem., en heeft 5 Herv. Kerken. Grootegast ligt 4 uren W. van Groningen, op eenen hoogen boschrijken grond en is vrij uitgestrekt. Tot de gem. behoort gedeeltelijk het- gehucht Stroobos, op de grenzen der provincie, daar, waar de Lauwers door de trekvaart van Groningen wordt doorsneden.— De gem Oldekerk, met het dorp Niekerk en eenige gehuchten (1.050 inw.), ligt weder een weinig O , nog ten Z van het Hoendiep, dat de gem. van Grijpskerk, ten N. van dit diep, afscheidt. Deze laatstgenoemde gem., welke uit de dorpen Grijpskerk, Niezijl en Visvliet bestaat, waarbij nog een 11 tal gehuchten moeten gevoegd worden, bevat ruim 3.000 van landbouw en veeteelt levende inw.; het hoofddorp zelf, 3| uur N. W. van Groningen, is tamelijk groot, fraai en door den doortogt op Friesland langs den straatweg zeer levendig; het heeft eene ruime en breede straat, en eene op eene hoogte liggende Herv. Kerk, in 1612 gebouwd en laatstelijk zeer verfraaid; zij prijkt met een goed orgel en eenen spitsen, zeskanten toren. Ook de beide andere dorpen hebben elk eene Herv. Kerk, en in het gehucht Pieterzijl, digt bij den mond van het Reitdiep aan den overouden Zeedijk, wordt eene fraaije Doopsgez. Kerk met eenen netten open koepeltoren gevonden.

Provincie Groningen. Gemeente Oldekerk.

 
wapen van Oldekerk 2165 Bunders
1125 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500