• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 704
verijen, 1 bierbrouwerij, 1 kalkbranderij, verscheidene molens, enz. De Herv. Kerk, een deftig, hoog kruisgebouw, is in- en uitwendig vrij prachtig, bezit een voortreffelijk orgel, en heeft eenen zwaren, lagen, afzonderlijk staanden toren; de Doopsgez. Kerk is daarentegen een eenvoudig gebouw. — W. van Noordbroek en ten N. van Sappenneer en het Hoogezand ligt de uitgestrekte en volkrijke gem. Slochteren, die een groot gedeelte der streek tusschen Appingadam en Groningen inneemt, en om hare schoone afwisseling van korenvelden en boomgewas, van tuinen en weiden, rijke boerderijen en prachtige landgoederen een der meest bezochte oorden is voor hen, die uit de stad uitspanning in de vrije natuur zoeken en zich alhier willen verlustigen. Zij bestaat uit de dorpen Slochteren, Kolham, Schildwolde, de Harkstede, Scharnier, Siddebiiren en Hellum, benevens uit 17 a 18 gehuchten, die allen te zamen eene bevolking van ongeveer 7.500, meest herv. en landbouwende inw. bevatten, ofschoon men er ook eenige weinige fabrieken vindt; door het Slochter- of Rengersdiep heeft zij gemeenschap met het Damsterdiep en kunnen de landproducten worden afgevoerd. Slochteren alleen, 1| uur N. van Hoogezand, heeft 1.400 inw., vele aanzienlijke boerderijen en particuliere huizen, eene oude, maar goede Herv. Kerk, en eenen hoogen, stompen, zwaren en alleen staanden toren. In dit dorp ligt het wel onderhouden kasteel met het schoone daarby behoorende bosch, genaamd Fraeylumaborg, waar kunst en smaak met de natuur gewedijverd hebben, om deze plaats tot een waar lustoord te verheffen. — Kolltam, met eene Herv. Kerk, ligt een weinig ten N. van Hoogezand. Scharnier en Harkstede, 1| uur van Groningen, zijn 2 zeer oude dorpen, elk met ongeveer 500 inw. De oude Herv. Kerk te Scharmer, in 1296 ter vervanging eener nog veel oudere gebouwd, is om hare bouwvalligheid in 1824 afgebroken, doch door geene nieuwe vervangen. De Kerk te Harkstede is eene der fraaiste kerken van Groningerland; zij is een kruisgebouw, gesticht in 1694, en rust hoog boven den grond op gewelven, zoo dat men er langs 8 trappen van zerksteen ingaat; zij bezit een tamelijk goed orgel, verscheidene merkwaardigheden, en eenen toren, die van boven van eenen open koepel voorzien is, welke hem een bevallig aanzien geeft. — Schildwolde, mede een vrij aanzienlijk dorp, dat in de kom 350, maar met onderhoorige gehuchten 1.100 inw. telt, ligt 3j uur O. van Groningen; het heeft zijnen naam van het Schildmeer, een' zeer vischrijken waterplas van 2 uren gaans in omtrek, die in het Damsterdiep uitloopt,

Provincie Groningen. Gemeente Slochteren.

 
wapen van Slochteren 14589 Bunders
7865 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500