• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 709
Waag is, en dat eene fraaije raadkamer heeft; het in 1846 fraai opgerigte Justitiegebouw, de zetel der Arrondissements-regtbank; de Herv. Kerk, een groot en schoon godshuis, met eenen fraaijen predikstoel en een goed orgel; de zware toren dier kerk is in 1835 afgebroken en door eenen ligteren lantaarntoren vervangen. Voorts is er eene in 1800 gestichte en in 1839 vergroote R. K. Kerk, met toren en orgel, alsmede eene Synagoge. In den ouden tijd bestonden er een paar sterke kasteelen, een Muntgebouw, en een paar kloosters binnen de wallen, maar die allen zijn sinds lang verdwenen. Ten N. van Appingedam liggen op grooteren of kleineren afstand vele groote, welvarende dorpen, te midden van uitmuntende weilanden; zij vormen 2 aanzienlijke gemeenten, nl. Bierum en 7 Zandt. — Bierum, 1| uurs ten N., bevat met de dorpen Godlinse, Holwierda, Krrwert, Lesdorp en Spijk en met een aantal buurten en gehuchten eene bevolking van ruim 3.200, meestal van den landbouw levende bewoners, waarvan omtrent 450 in het dorp zelf wonen; het heeft eene oude Herv. Kerk met orgel en toren. Onder het \ uurs van daar gelegen dorp Spijk, dat in de kom 440 inw. telt, behoort de wierda, 1{ uur N. van Appingedam, is een der oudste dorpen van deze streek; het komt reeds zeer vroeg onder den naam van Holwirth (heilige hoogte) voor, en bezit eene Herv. Kerk, die op eene wierde staat en een kruisgebouw is, met een belangrijk koor; zij draagt alle kenmerken van oudheid en heeft een vrij goed orgel; de verbazend dikke toren ten Z. der kerk was voorheen tot de hoogte van 200 voet opgemetseld, doch werd in 1807 half afgebroken en van eene 103 voet hooge, achtkante naald voorzien, die in 1836 door den storm naar beneden weid geworpen. Nog heden wordt deze toren door het Rijk onderhouden, omdat hij den zeelieden tot baken dient. — De gemeente 't Zandt bestaat uit de dorpen 't Zandt, Zeerijp, Leermens, Eenum en Oosterwijtwerd, met een 4tal gehuchten, en bevat ongeveer 2.800 landbouwende inw., die 5 herv., 1 chr. afgescheiden en 2 doopsgez. Kerken hebben (de laatsten te Leermensen te Zijldijk). Het dorp zelf is eene aanzienlijke plaats, met eene ruime en breede straat, 520 inw. in de kom, en eene nette Herv. Kerk, welker koor hooger is dan het schip; zij prijkt met eenen ongemeen sierlijken predikstoel en een zeer goed orgel; de zware stompe toren met eene kleine spits staat afzonderlijk. — Wederom Z. van deze gem. vinden wij Lopperswn, een groot en aanzienlijk dorp, 1| uur

Provincie Groningen. Gemeente 't Zandt.

 
wapen van 't Zandt 3835 Bunders
3065 Inwoners

1869

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500