• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 713
leeuw aan zijne voeten en van verscheidene opschriften voorzien. De groote klok in den toren. 2.250 ned. ponden wegende, werd in 1397 gegoten. Hier ligt ook het uitgestrekte landgoed Rensuma, dat ruim 180 bunders groot is. Van Uithuizen loopt een weg westwaarts over Usquert naar Warffum. Dit Usquert (1.719 inw.) is een zeer oud dorp. op eene wierde gebouwd en door een aantal andere wierden omringd; het lag oudtijds digter aan het zeestrand en had eene kleine haven, waarin Lndger, de friesche apostel (f 809) landde om er het christendom te verkondigen; thans echter wordt het ook ten N. door heerlijke, aan de zee ontwoekerde polders omgeven, waardoor het dorp misschien het welvarendste en rijkste van de geheele provincie geworden is; men treft er prachtige en rijke boerderijen aan, doch de huizen staan er zeer onregelmatig in de kom, die 550 inw. telt. De Herv. Kerk, gebouwd na 1231. toen het dorp grootendeels door den oorlog afbrandde, heeft een orgel en bevat, behalve nog veel duifsteen, een paar merkwaardige zerken op het koor; in den zwaren, stompen, afzonderlijk staanden toren hangt eene klok van het jaar 111o. — Even oud is Warffum, 1| uur N. van Onderdendam, aan eene trekvaart op Groningen, en insgelijks op eene wierde gelegen; het vormt met het dorp de Breede, ettelijke gehuchten en het eiland Rottum of Rottumeroog eene gem. van ruim 2.000 inw., waarvan er ruim 1.500 in het groote, welvarende en van fraaije boerenplaatsen voorziene dorp wonen; er is mede eene oude, doch zeer fraaije Herv. Kerk. met een prachtig koor, een schoon orgel en eenen rijzigen, in 1038 opgerigten naaldtoren; in de fraaije pastorie worden verscheidene merkwaardigheden van den ouden tijd bewaard. Voorts is er eene Kerk voor de chr. afgescheidenen. Van het vroegere hierbij gelegen Klooster of de Kommanderij der orde van St. Jan en van den burg Warffumborg zijn nog slechts weinige sporen overgebleven. Z. van Warffum, ten W. van de trekvaart en l| uur N. W. van Onderdendam, vindt men het dorp Raflo, wederom op eene hooge wierde, en de hoofdplaats eener gem., waaronder ook de dorpen Audel, Saaxumhuizen, Tiiiallinge behooren, en die ruim 2.300 inw. telt, welke meest allen van den hier, gelijk overal in deze streek, sterk bloeijenden landbouw leven. Elk der dorpen bezit wederom eene Herv. Kerk, en die van het welvarende Bafto heeft een' afzonderlijk staanden toren. Laatstgenoemd dorp, de geboorteplaats van den beroemden Rudolf Agricola, is zeer oud en merkwaardig; aan de kerk vindt men

Provincie Groningen. Gemeente Usquert.

 
wapen van Usquert 2736 Bunders
1700 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500