• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 696
vaart, 7 scheepstimmerwerven, 1 lijnbaan, mast- en blok makerijen, branderij, 1 boekdrukkerij, molens, enz. Het dorp, dat zijn ontstaan zoo wel als zijnen naam verschuldigd is aan zekeren Adriaan Geerts Wildervank, die het in 1647 begon aan te leggen en eene groote uitgestrektheid veen in eigendom bezat, wordt door twee evenwijdig loopende hoofddiepen, het Ooster- en Westerdiep, met vele kleinere kanalen doorsneden. Men treft er eene deftige en ruime Herv. Kerk, met eenen koepeltoren, doch zonder orgel aan, eene Evang. Luth. Kerk, eene Kerk voor de chr. afgescheidenen, beiden zonder toren of orgel, en het Zeemanscollegie de Harmonie, enz. — Het bovengenoemde Stads-Kanaal is een kanaal, dat door de stadsregering van Groningen in de jaren 1765—1800 en na 1818 op de grenzen van Groningen en Drenthe van Wildervank af in eene Z. O. rigting gegraven is, met het doel om de veenen onder Wildervank en de Pekela, en vervolgens ook die van Drenthe af te graven en te ontginnen. Het is later tot in den zuidelijksten hoek der provincie, tot Ter Apel voortgezet, waardoor de heide- en veengronden van de aangrenzende gemeenten van Drenthe en van dit gedeelte van Groningen zijn ontgonnen. Ook is daardoor 1 uur Z. O. van Wildervank sedert het laatst der vorige eeuw aan dit kanaal de veenkolonie len telt, en waarvan de huizen zich ter wederzijde van het met boomen beplante kanaal meer dan 2 uren ver uitstrekken. Deze zeer bezienswaardige en bloeijende kolonie bevat verscheidene fabrieken en molens, eene Herv. Kerk zonder toren of orgel, eene fraaije R. K. Kerk, met orgel, toren en prachtig gothiek altaar, eene Kerk voor de chr. afgescheidenen en eene in 1860 gestichte Synagoge. De sterke ontwikkeling en aanbouwing dezer veenkolonie in de laatste jaren heeft het noodzakelijk gemaakt, om aan het kanaal onder het gehucht Horsten eene Herv., en op den Zandberg eene R. K. Kerk te stichten. — De plaats behoort voor het overige tot de gem. Onstwedde, de grootste van Westerwolde, en waarvan nog verscheidene gehuchten gedeelten uitmaken; zij telt bijna 5.000 inw. De grond bestaat er uit hooge en lage landen, en men vindt er eenige aanmerkelijke heuvels en tumuli of begraafplaatsen der eerste bewoners. Het onregelmatig gebouwde, maar schilderachtig door geboomte omringde dorp ligt aan de Mussel-Aa, 3 uren Z. van Winschoten, bevat 900 inw. en heeft eene sombere, oude Herv. Kerk, zonder orgel, maar

Provincie Groningen. Gemeente Winschoten.

 
wapen van Winschoten 2211 Bunders
5000 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500