• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 493
Hunsel en Heel zijn kleine dorpen ten W. en Z. van Roermonde, en even ten N. van het zeer bevallig aan de Maas gelegene steedje Wessem, dat omtrent 850 inw. telt; een weinig W., insgelijks aan de beek Itteren, vinden wij het vlek Thorn, met 1.200 inw., 4 pannenbakkerijen, 2 brouwerijen, 1 branderij en 1 linnenbleekerij; de plaats was reeds in de 10de eeuw bekend en werd in lateren tijd zeer vermaard door de rijke en vorstelijke Abdij, die in 992 door Hilswindis, gravin van Strijen, alhier gesticht werd. De abdis van dit gesticht droeg den titel van vorstin en prinses des duitschen rijks, en menigmaal werd haar door de keizers om hulp en bijstand tegen de Turken verzocht ; zij had het regt om munt te slaan en oefende een wereldlijk gezag over verscheidene omliggende dorpen. In 1779 werd het groote en aanzienlijke gebouw, dat midden in het vlek stond, verkocht, en in 1817 afgebroken; maar de buitengewoon fraaije Kerk is staande gebleven, en dient thans, nadat de oude kerk in 1816 gesloopt is, tot parochiekerk. Dit schoone en trotsche gebouw is in 1285 opgerigt, en heeft een zeer goed orgel, doch slechts eenen kleinen toren; het prijkt buitendien met een prachtig verheven koor, een allerschoonst en kunstig bewerkt groot altaar, dat in beelden de geboorte van Jezus en het bezoek der herders vertoont en vroeger in de Karthuizerskerk te Roermond gestaan heeft, met eene uitmuntende schilderij, de geboorte des Zaligmakers voorstellende, en met nog vele andere merkwaardigheden, die te zamen deze kerk tot eene der prachtigsten van ons vaderland maken. Voorheen stond ook in de nabijheid der Abdij Het Hof te Thorn, een zeer groot en schoon kasteel, dat echter mede in 1817 voor het grootste deel gesloopt is. Niet verre van het vlek staat de Kapel-van-Thorn, in 1693 naar het voorbeeld van die van Lorette gebouwd en nog in den laatsten tijd aanmerkelijk hersteld en versierd.
  Ten W. van Thorn liggen de dorpen Itttervoort (350 inw.). Neer-Itter (met 750 inw. en eenige fabrieken), Beersel of Groot-Beersel (382 inw.), Stamproy (1.280 inw.) en Tungelroy, beiden laatsten in de nabijheid van Weert, van waar wij ons langs de Zuid-Willemsvaart over belgisch grondgebied naar de hoofdstad der provincie, de vesting Maastricht, begeven.
  Maastricht was gedurende het bestaan der nederlandsche republiek en nog later eene hoogstgewigtige vesting, die onder de nederlandsche steden eenen eersten rang bekleedde. Haar oorsprong ligt in het duister: sommigen willen, dat zij reeds in den tijd der Romeinen, zelfs

Provincie Limburg. Gemeente Neeritter.

 
wapen van Neeritter 436 Bunders
800 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500