• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 517
Gennep is driemaal afgebrand, maar zeer regelmatig herbouwd. Het heeft een fraai Stadhuis met klokkentoren en uurwerk, eene R. K. en eene Herv. Kerk met toren en orgel, benevens een Armengasthuis, in 1597 gesticht en waarin personen van de onderscheidene gezindheden worden verpleegd. De plaats heeft met onderhoorigheden 1.516 inw., waarvan 1.200 in de kom. Door hare gunstige ligging bij de Maas en bij de pruisische grenzen is zij zeer geschikt voor den handel, die er dan ook op uitgebreide schaal wordt gedreven in granen, hout, kalk en steenkolen. Zij bevat voorts 1 boekdrukkerij, 2 groote leerlooijerijen, 2 pottenbakkerijen en 1 goudsche pijpenfabr., eenen zeer vernuftig ingerigten korenmolen, die even als een vol- en runmolen door het water van de Niers wordt gedreven, en 3 sigarenfabrieken.
  In het gehucht Genneperhuis ligt nog de bouwval van het oude kasteel van dien naam. Deze sterkte, die zeker geschiedschrijver voor even sterk als de vesting Breda verklaarde, bestond reeds in het begin der 11de eeuw, en werd in 1641 door prins Frederik Hendrik met eene geduchte magt belegerd en ingenomen. Nog jaren later was op het kasteel eene kerk met eigene gemeente, maar in 1710 werd het door de Franschen geheel verwoest. Stad en kasteel behoorden vroeger tot het hertogdom Cleve, doch werden in 1815 door het Weener Congres bij Nederland gevoegd.
  Slechts ΒΌ uurs van Gennep ligt het dorp Ottersum, dat met 12 gehuchten de gemeente van dien naam vormt, welke 1.800, van den landbouw levende inw. telt, en waarvan ruim 200 in Ottersum zelf gevestigd zijn; het bevat 3 pottenbakkerijen, 1 brouwerij, en eene R. K. Kruiskerk, die in 1842 meer dan de helft vergroot is, en 3 altaren, een orgel en eenen dikken toren heeft. Het wordt ten N. begrensd door de noordelijkste gemeente der provincie Limburg, nl. die van Mook-en-Middelaar, waarin het bevallig aan de Maas gelegene dorp Mook, dat eene schoone oude R. K. Kerk met eenen vrij hoogen, vierkanten toren en orgel, en 600 inw. in de kom heeft, hoewel de geheele gemeente er 1.100 telt. Ten O. en N. van het dorp breidt zich de befaamde Mokerheide uit, waar op den 14 April 1574 de beide nassausche broeders, Lodewijk en Hendrik van Nassau, in den veldstag tegen den spaanschen veldheer Sanchio d'Avila den dood vonden. De tegenwoordige toestand dezer streek beantwoordt echter geenszins aan het denkbeeld, dat men zich gewoonlijk van eene uitgestrekte heide vormt; want verre van woest

Provincie Limburg. Gemeente Ottersum.

 
wapen van Ottersum 2732 Bunders
1900 Inwoners

1869

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500