• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 504
1.100 telt. Men vindt er eenen waterput, die 35 vademen diep is en het geheele dorp van uitmuntend water voorziet.
  Eén uur N. W. van Gulpen, en 2 uren O. ten N. van Maastricht, treffen wij het vlek Valkenburg aan, vroeger een stadje en de hoofdplaats der oude heerlijkheid Valkenburg, die zich ten O. van Maastricht ter lengte van 6 en ter breedte van 4 uren uitstrekte en ruim 31 dorpen en heerlijkheden bevatte. Als eerste heer van dat landschap wordt Gosewijn genoemd, die in het laatst der 11de eeuw leefde. In de oorlogen tusschen Brabant, Gelder en Gulik speelden de heeren van Valkenburg eene aanmerkelijke rol, waardoor de heerlijkheid en de stad zelve nu en dan van de vijandelijke invallen veel te lijden hadden, en het kasteel herhaalde malen belegerd werd. Omstreeks het midden der 14de eeuw kwam de heerlijkheid aan Gulik, kort daarna aan Brabant en eindelijk aan Bourgondie; in 1661 werd zij bij tractaat tusschen de Staten en Spanje verdeeld, doch thans behoort het geheele Land van Valkenburg aan het Koningrijk der Nederlanden. — Het vlek Valkenburg zelf is zeer oud en ligt alleraangenaamst in een dal aan de Geul, zoo dat het om zijne schilderachtige omstreken vele vreemde bezoekers tot zich trekt. Het bevat slechts 740 inw., die van landbouw en veeteelt bestaan , doch men vindt er ook een paar kleine fabrieken, met eenen kruidmolen. De R. K. Kerk, die van toren en orgel voorzien is, wordt ook door de hervormden tot hunne godsdienstoefening gebezigd. Nog ziet men op eenen tamelijk hoogen, zeer steilen berg bij de plaats de zeer merkwaardige en uitgestrekte puinhoopen van het vroegere Kasteel, waarop de oude heeren hun hof hielden. Na in den tijd van oorlog herhaalde malen belegerd, ingenomen en herwonnen geweest te zijn, werd het op den 10 dec. 1672 door de staatsche troepen op de Franschen veroverd en geheel verwoest; alleen de slotkapel ontkwam de vernieling en is nog in wezen.
  Aan de oostzijde van Valkenburg liggen de gemeenten Oud-Valburg , Strucht en Schin-op-Geul; en een weinig meer N. die van Klimmen, op den hoogsten berg dezer streek, van welks top men een uitgestrekt en verrukkelijk gezigt over het omliggende vruchtbare landschap heeft; deze gem. telt 1.100 inw., en heeft eene fraaije kerk en twee kasteelen: Huis-te-Klimmen en Kasteel-Terveeren. — Zij grenst ten O. aan Voerendaal, dat met onderhoorige gehuchten bijna 1.800 inw. telt, en 2 bierbrouwerijen, 2 looijerijen, 4 kalkovens, 3

Provincie Limburg. Gemeente Schin op Geul.

 
wapen van Schin op Geul 387 Bunders
450 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500