• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 508
kerk , die nog uit den heidenschen tijd afkomstig schijnt, maar in 1651 vergroot is; in de nabijheid heeft men verscheidene merkwaardige romeinsche voorwerpen opgegraven en stond oudtijds het jagtkasteel van koning Zwentibold van Lotharingen. Het nog bestaande adellijke Kasteel-Limbricht is een zwaar vierkant gebouw, op eenen berg gesticht; het werd in 1568 door de Spanjaarden gedeeltelijk afgebrand , doch is later herbouwd. — De gem. Bor n omvat de dorpen Born, Buchten en Holtum, met ruim 1.500 inw.; het eerste was in vroeger tijd eene stad of vesting, en naar het zeggen de zetel van Zwentibold. van wien in het Kasteel-te-Bor n nog een zeer oud gestoelte afkomstig zoude zijn. — Het aloude Nieuwstad , 1 | uur N. van Sittard, was oudtijds de zuidelijkste stad van het hertogdom Gelder; maar eerst werd zij in 1398 door den gelderschen hertog zelven verwoest, en later in 1573 van hare vestingwerken ontbloot, waarvan thans nog overblijfselen zigtbaar zijn; het dorp telt thans in zijne kom bijna 800 inw. en heeft eene oud-gothische R. K. Kerk , met orgel en eenen kleinen toren. — Sustenen , 2 uren N. van Sittard, is een plattelandstadje, dat niet veel bevalligs heeft, maar zeer oud is, daar het reeds in 714 voorkomt. Het bevat in de kom ruim 1.100 inw., ofschoon de geheele gem. met het dorp Dicteren er ongeveer 1.900 bevat, wier hoofdbestaan de landbouw is. De groote en fraaije R. K. Kerk, met een orgel en 3 torentjes is het overblijfsel der hier bestaan hebbende oude adellijke abdij, die door Willebrord gesticht was, en waarin Zwentibold begraven werd; voorts vindt men er een goed Stadhuis. Digt bij Dieteren ligt een berg van 40 ned. el hoogte, met 5 rond opgaande ringen, waarin rom. oudheden gevonden zijn; men houdt dien dusgenoemden Koppslberg voor de graftombe van Zwentibold. — Het vlek Echt, een weinig meer N., dat met onderhoorige gehuchten 3.700 inw. bevat en aan de Geleen ligt, was mede oudtijds eene versterkte plaats, waarvan nog geringe overblijfselen aanwezig zijn; er zijn talrijke pannenbakkerijen, wier pannen voorde besten der provincie gelden. De plaats werd reeds door Pepin van Herstal met het nabijgelegen Echterwald begiftigd, en eene brug in de nabijheid draagt nog den naam van Pepinus-brug. Er is eene groote R. K. Kerk met toren en orgel en een goed Raadhuis. — Tusschen deze gem. en de Maas liggen Roosteren (met 900 inw., tegenover Maaseyk) en de gem. Ohe-en-Laak (met het kasteel Walbrug), en een weinig ten N. vinden wij Stevensweerd.

Provincie Limburg. Gemeente Susteren.

 
wapen van Susteren 1736 Bunders
1928 Inwoners

1868

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500