• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 513
leggen. — Een gedeelte der kerk van het vroegere Minderbroedersklooster, in de Neerstraat, is thans de kleine Herv. Kerk, die een orgel en eenen toren heeft. Ook de Israëlieten bezitten hier eene fraaije Synagoge, die in 1852 voltooid is. Tot de andere merkwaardige gebouwen behooren: het Tribunaal, le vergaderplaats der Arrondissements-regtbank, in de Hoogstraat, een groot en schoon gebouw, zijnde het vroegere Bisschoppelijke Paleis, in 1666 gebouwd; het heeft 2 uitstekende vteugels, die vóór aan de straat door een ijzeren staketsel aan steenen pilaren met elkander verbonden zijn, en bevat fraaije zalen en vertrekken; het Stadhuis, op de Markt, een groot en regelmatig gebouw, met toren en 2 klokken, waarin tevens het Kantongeregt en de Kamer van Koophandel hunne zittingen houden; in een der bovenvertrekken, bevinden zich de archieven van het voormalige Overkwartier; — het Hospitaal of R. K. Godshuis, het grootste gebouw der stad, vroeger de woning van den gouverneur van het Overkwartier en in 1682 gesticht; sedert kort is daarbij eene nieuwe inrigting, het Louisa-huis, gevoegd, bestemd voor zieken en gekwetsten. Eindelijk het oude Karthuizersklooster, op de Zwamakersstraat, waarvan de gebouwen tot het R. K. Seminarium van het bisdom Roermond zijn ingerigt; dit Seminarie, waartoe eene prachtvolle Kapel behoort, werd alhier in 1841 gevestigd en telt thans ruim 90 studenten. — Behalve deze inrigting van onderwijs heeft Roermonde een Bisschoppelijk Collegie, eene Teekenen Bouwkundige school, eene Muzijkschool, eene Rijksschool voor lager onderwijs, verscheidene andere scholen, de Koninklijke Harmonie, het zanggezelschap Liederkrans, eene Handboogschutterij, enz. De omstreken van Roermonde leveren hier en daar regt bevallige gezigten en schilderachtige partijen op, die de wandelingen der inwoners zeer veraangenamen. Van de bevallig gelegene Zandkapel hebben wij reeds gesproken; de Roer slingert zich door schoone bouw- en weilanden, vormt 15 min. Z. W. van de stad eenen breeden waterval, onder den naam van Hellegat bekend, waarbij de reeds vermelde papiermolen, die door zijne schoone ligging vele inwoners derwaarts lokt, terwijl in de verte de bosscben van Melich en Herkenbosch aan het fraaije landschap nog meer leven en verscheidenheid bijzetten. — Ten N. der stad ligt de gem. Maasniel, met eene bevolking van 1.350 inw., en eenig weinig verder Swalmen en Asselt, te zamen met eenige gehuchten 1.600 inw. bevattende; Swalmen is een der fraaiste dorpen van deze streek, en ligt zeer schilderachtig aan den straatweg en

Provincie Limburg. Gemeente Swalmen.

 
wapen van Swalmen 2202 Bunders
1900 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500