• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 491
hoogen toren, een zeer goed orgel en 9 altaren, waarvan één bijzonder merkwaardigis; in 1790 werd het koor in den schoonstengriekschen stijl gebragt. Voorts prijkt dit godshuis met sierlijke beelden van de apostelen; met dat van den H. Maninus te paard, in hardsteen boven den ingang, met een fraai altaarstuk, en met eenen keurig bewerkten lijksteen op het graf van den in 1568 te Brussel onthoofden Filips van Montmorency, graat'van Hoorne; de steen werd in 1841 geplaatst, en bevat een schoon opschrift, met de wapens van dit doorluchtige slagtoffer van Alva's dwingelandij. — Van de 4 te dezer plaatse bestaan hebbende Kloosters is alleen dat der Minderbroeders overgebleven; het staat even buiten de stad, is door grachten omringd, werd in 1461 gesticht en later herhaalde malen door de geuzen geplunderd, zelfs in 1586 geheet afgebrand. Kort daarna herbouwd, werd het in 1710 wederom geheel vernieuwd, en hoewel het in 1797 door de Franschen aan particulieren verkocht werd, gaven dezen het naderhand terug en betrokken de nog levende oude kloosterlingen in 1836 het gebouw weder; de daarbij behoorende kerk is groot en onregelmatig; zij heett eenen kleinen toren, 4 altaren, eene kleine kapel achter het groot altaar, en een orgel. —- In het voormalige Klooster der Kanunnikessen van de orde des H. Augustimts, in 1797 opgeheven en verkocht, is thans eene kost-, armen- en bewaarschool van de zusters Brigittinessen gevestigd, terwijl het Klooster der lleQulurp Kanunniken, mede in 1797 afgeschaft en gedeeltelijk afgebroken, tot een collegie van middelbaar onderwijs en eene kostschool ingerigt is.— Voorts bestaat te Weert eene Kapel van het Missickruis, een ruim en wel ingerigt Raadhuis, beiden met een torentje, eene muzijkschool, een miuijkgezelschap, enz. — Het Kasteel-van-Weert, de vroegere verblijfplaats der graven van Hoorne, werd in 1702 bijna geheel vernield, zoo dat er nog tot in 1841 de puinhoopen van te zien waren. Noordoost- en oostwaarts van Weert liggen de dorpen Nederweert, dat met zijne talrijke onderhoot ige gehuchten 4.600 inw. en twee fabr. bevat; Heythtiizcii, met 1.a00inw., en behalve de kerk meteen klooster van franciscanen; Rogyel, met 1.400 inw„ Meyel, met t 000 inw., te midden der veenen; Helden, met 2.600 inw., fabr. en eene zeer fraayc R. K. Kerk; Maasbree, met Raerloo en Blerik, beide laatsten aan de Maas, bij Venlo. en met 4.100 inw., waarvan 900 in de kom van het eerste; en Sevenum, met 1.800 inw., eene zeer oude kerk mei eenen fiaaijen, hoogen toren en 2 armhuizen. — Het dorp Horst, 7 uren ten N. O. van Weert, is de zetet van een kantongeregt, en bevat

Provincie Limburg. Gemeente Venlo.

 
wapen van Venlo 2684 Bunders
8200 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500