• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 87
werd; waarschijnlijker is het, dat hier de beek Kinheim, en later een tak der Zaan uitvloeide, maar wanneer de mond daarvan verstopt is, is geheel onzeker. Daar nu Noord-Holland zonder deze duinen op deze plaats, die vooral aan de woede der Noordzee blootgesteld is, het grootste gevaar zou loopen, heeft men hier zware zeeweringen aangelegd, onder den naam der Hondsbossche bekend, die onder een afzonderlijk bestuur staan; de eerste grote zeewering is in 1413 begonnen, doch naderhand na vele rampen gedurig verzwaard, en maakt thans nog een der gewichtigste punten van de waterkeering in Holland uit; ook in jongste tijden heeft deze zeewering veel geleden en ontzettende kosten veroorzaakt. Het thans kleine dorp Petten was oudtijds zeer welvaren, bezat vele schuiten voor haring- en walvischvangst, doch het eigentlijke dorp is geheel door de zee verzwolgen; in 1797 had het nog 60 loodsen, thans nog slechts 1 of 2, en de bewonder die vroeger in haring- en walvischvangst rijkelijk hun bestaan vonden, leven thans meetsal van de werken aan de zeewering en het visschen van schelpen. Het dorp, met 400 inwoners, is zeer oud, alzoo reeds Willebrord hier eene kerk zou gesticht hebben. Noordwaarts van Petten verheffen de duinen zich weder op nieuw; zelfs vindt men hier de hooge Kijkduin, in onze geschiedenis vermaard door den grooten zeeslag van 21 augustus 1673, waarin de Ruiter en Tromp de vereenigde fransche en engelsche vloot versloegen en van onze kusten verdreven; in 1812 werd op bevel van keizer Napoleon deze duin voor ⅓ verlaagd, en aldaar een merkwaardig fort aangelegd, dat als een waar meesterstuk der vestingbouwkunst beschouwd wordt. Op de 7 gewelfde, bomvrije casematten heeft men later eenen hoogen en fraaijen kunstlichtttoren, tot baken in zee strekkende, gebouwd; hij heeft eenen catadioptrieken lichttoestel van de eerste grootte, welke buitengewoon sterk licht zeer ver kan gezien worden. Tusschen Petten en Kijkduin op de kust vindt men het dorp Calandsoog, vroeger zeer westwaarts uitgestrekt, maar grootendeels door de zee verzwolgen. Digt bij dit dorp was het, dat in 1799 de engelsche en russische troepen landden, en de Nederlanders na een scherp en langdurig gevecht verdreven.
  Aan den voet van Kijkduin ligt het kleine dorp Huisduinen, thans ééne gemeente uitmakende met den Helder en het Nieuwediep, Willemsoord daaronder begrepen. Het eerste was oudtijds een groot en vermaard dorp, doch is door het afslaan van het zeestrand zeer verminderd; aan de westzijde moet zich eene groote landstreek met

Provincie Noord-Holland. Gemeente Helder.

 
wapen van Helder 4477 Bunders
17000 Inwoners

1865

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500