• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 460
op pilaren rustende en met eenen schoonen, 69 el hoogen toren. — Heeze, ½ uur meer ten N., bevat 1.880 inw., van landbouw en het maken van klompen, wielen en vaten levende, daar de omtrek zeer houtrijk is. De gem. bestaat uit 11 straten of gehuchten, waaronder Eimerik, de kom der gem., het voornaamste is; er is eene R. K. en eene Herv. Kerk, beiden met torentje en orgel. In den laatsten tijd is dit dorp beroemd geworden door den predikant Kremer, die zich door de genezing van talrijke oogzieken uit alle oorden en standen eenen welverdienden roem verworven heelt. — Het Kasteel van Heeze ligt allerbekoorlijkst bij de Dommel, en beslaat met zijne bosschen, bouw- en weilanden, sierlijke tuinen en wandeldreven meer dan 80 bunders oppervlakte. — Waalre, 1½ Z. W. van Eindhoven, en reeds in het begin der 8ste eeuw bekend onder den naam van Waderlo, heeft 840 inw. en een paar kleine fabrieken, maar is overigens niet fraai, even min als het W. aangrenzende Aalst (600 inw.), Veldhoven en Mereveldhoven (1.230 inw.), Zeelst (1.300 inw ), Gestel en Blaarthem (1.400 inw.), in welk laatste men nog een fraai adellijk huis vindt. De laatstgenoemden liggen allen in de onmiddellijke nabijheid Z. of Z. W. van Eindhoven, en de hoofdmiddelen van bestaan zijn landbouw, weverijen, enz.
  De stad Eindhoven, die geheel door grachten ingesloten, maar nogtans eene opene stad is, ligt bij de zamenvloeijing van de Dommel en het kleine riviertje de Gender, en heeft sedert 1846 door een kanaal, dat zij voor eigene rekening heeft laten graven, gemeenschap met de Zuid-Willemsvaart. Zij is 6 uren van 's Bosch verwijderd, waarmede zij door eenen straatweg gemeenschap heeft, en werd in 1232 door Hendrik, hertog van Brabant, tot stad verheven. Reeds vroeg was zij regelmatig versterkt, maar in het laatst der 16de eeuw werd zij, nadat de Spanjaarden haar 3 maanden belegerd en ingenomen hadden, door hen ontmanteld, en is sedert dien tijd eene opene plaats gebleven. In 1543 werd zij door Maarten van Rossum leeggeplunderd en platgebrand; 9 jaren later brandde zij nogmaals geheel af, en in 1591 bleven er door oorlogsrampen slechts 60 van de 400 huizen onbeschadigd. De stad had vroeger de gedaante van een langwerpig vierkant; thans schijnt zij geheel in de lengte gebouwd te zijn, zoo dat de zeer lange Regte Straat, die digt bebouwd en met vele fraaije en zelfs sierlijke huizen bezet is, het voornaamste deel der plaats uitmaakt, die ten Z. en N. met vele huizen van Stratum en Woensel als voorsteden omzoomd is. Het is er zeer levendig,

Provincie Noordbrabant. Gemeente Aalst.

 
wapen van Aalst 922 Bunders
650 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500