• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 455
in 18Ö1 gebouwd; — de Herv. Kerk. in de Zomerstraat, een klein gebouw, met orgel en een torentje; de Synagoge, in de Zomerstraat; — het Stadhuis, een grootsch en doelmatig gebouw, in 1849 en 1850 ter vervanging van het oude opgerigt, waarvan het benedengedeelte tot kantonnale gevangenis dient, terwijl in het bovendeel het kantongeregt, het stedelijk bestuur, de Kamer van koophandel, enz. zijne zittingen zerne, en vele zeer groote en zeer sierlijke fabriekgebouwen. Voorts vindt men er 3 liefdadige gestichten, die door zusters van liefde bediend worden, welke zich met het onderwijs van honderde arme kinderen belasten; voortreffelijke bijzondere en openbare scholen; eene school van teeken- en bouwkunde 2 muzijkgezelschappen, enz. Onder de merkwaardigheden van Tilburg verdient nog vermelding; een groote, schoone lindeboom, waarvan de kruin in de gedaante van een regenscherm geschoren is, en waaronder een groot aantal menschen kunnen rusten; hij is van eenen zeer hoogen ouderdom en staat op het marktplein, de Heuvel genoemd, waarop 8 jaarmarkten en de kermis gehouden worden. — Het Kasteel van Tilburg stond aan den weg naar Hasselt, 25 min. N. W. van de kom der stad; het werd in 1755 afgebroken en door een modern gebouw vervangen, dat te midden van een water en eenen schoonen tuin gelegen was, die in een groot sierlijk bosch met zware boomen eindigde; dit gebouw is echter in 1858 geslecht. Eén uur ten Z. van Tilburg, aan de belgische grenzen, ligt op eenen zeer hoogen, schralen en zanderigen grond, die alleen door vlijtige bemesting kan vruchtbaar gemaakt worden, het dorp Goirle, waarvan de gemeente in 4 wijken verdeeld is en ongeveer 1.200 inw. bevat, die van den landbouw en het weven van spoel- of groflinnen bestaan; men vindt er eenige broeklanden langs het riviertje de Leye, die door uitbaggering of uitsteking van het veen in plassen veranderd zijn; er is eene middelmatige R. K. Kerk, zonder orgel, maar met eenen dikken stompen toren. — N. O. van Tilburg liggen aan of bij den straatweg naar 's Bosch de kleine dorpen herkel, Enschot, Heukelum, te zamen ééne gemeente met 1.000 inw. vormende; voorts Udenhout, dat met verscheidene gehuchten 2.100 van den landbouw en den arbeid in de bosschen levende inw. bezit; de grond is er moerassig en de lucht ongezond; het dorp ligt aan eenen kruisweg en heeft vele goede woningen en 2 kleine kerken; in de nabijheid ligt het Kasteel van Udenhout, eigentlijk Strijdhoef, een schoon, met

Provincie Noordbrabant. Gemeente Berkel c.a..

 
wapen van Berkel c.a. 2082 Bunders
1050 Inwoners

1868

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500