• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 481
eene belangrijke boekerij bezit, die fraaije handschriften bevat; het heeft eene ruime, luchtige kerk, waarvan ook de bewoners van het gehucht St. Agatha gebruik maken. Tusschen Cuyk en Boxmeer liggen de dorpen Oeffelt (930 inw.) en Beugen (900 inw.), beiden met eene R. K. Kerk; tot het laatste behoort ook Rijkevoort, met verscheidene gehuchten. Te Oeffelt stond vroeger een merkwaardig gebouw of kasteel, Kleppenburg genaamd.— Het vlek Boxmeer heeft eene aangename ligging, ¼ uurs van de Maas en 9 uren van 's Bosch, te midden van grazige weiden, golvende korenakkers en schoone landouwen. Het was oudtijds eene vrije heerlijkheid, droeg alleen den naam van Meer, naar eenen wijden waterpoel, die er nog te zien is. en behoorde in het begin der 14de eeuw aan het adellijke gestacht van Bok, waarvan het den naam draagt. Later is de heerlijkheid als leen van Brabant in verschillende huizen overgegaan, tot dat zij in 1795 te niet gegaan is. In het begin van den tachtigjarigen oorlog stond het vlek menigmalen aan brandschattingen en plunderingen bloot, en in 1635 werd het door de Croaten bijna geheel verwoest, welke ramp nog door eene pestziekte verzwaard werd; ook later verduurde het nog vele rampen. Het oude kasteel, in het laatst der 14de eeuw gesticht, en waarvan nog een gedeelte te midden van eene menigte, bijna onverbreekbare bouwvallen de voormalige grootheid aanwijzen, was zeer uitgestrekt en sterk, en door wallen en dubbele grachten met ophaalbruggen omringd. Alva liet het in 1572 tot op een vierde afbreken; naderhand werd het gedeeltelijk hersteld, en in 1784 prachtiger, dan het ooit geweest was, herbouwd; maar in 1805 liet de toenmalige eigenaar twee derde gedeelten er van slopen en het in den toestand brengen, waarin men het nog tegenwoordig ziet.
  De gemeente Boxmeer bevat een aantal wijken of gehuchten en ruim 2.130 inw., waarvan er omtrent 700 in de kom wonen. De bestaanmiddelen zijn handel, fabrieken en landbouw; men vindt er 1 bierbrouwerij, 3 leerlooijerijen, 1 katoendrukkerij, 2 steen- en 1 pottenbakkerijen, 2 olie- en 2 graanmolens, en 3 meubelmakerijen, aan ééne van welken eene voortreffelijke beeldhouwerij verbonden is; er worden ook uitmuntende zilveren kerksieraden, beelden, enz. vervaardigd. Het vlek bestaat voornamelijk uit eene lange regte straat, aan de noordzijde met goede huizen bezet; aan den Maaskant vindt men mede zeer fraaije huizen met het kasteel. — De voornaamste gebouwen zijn: de uitmuntende St. Petrus en Pauluskerk, een kruisgebouw

Provincie Noordbrabant. Gemeente Boxmeer.

 
wapen van Boxmeer 1117 Bunders
2150 Inwoners

1865

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500