• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 478
digst beleg van 4 maanden, waarbij van weerszijde al het mogelijke tot aanval en verdediging gedaan was, en waarbij prins Willem III en de beroemde vestingbouwkundige Coehoorn zelven de belegeringswerken bestuurden, om zich over Ie geven. Vooral echter is Gravc beroemd geworden door het beleg van 1794, toen de stecht van krijgsbehoeften en van eene zeer geringe bezetting voorziene vesting zich tien weken lang dapper tegen de Franschen verdedigde, en zich eerst na een bombardement van 24 uren, waarbij geen huis onbeschadigd bleef en 3.000 bommen in de stad geworpen werden, overgaf. — Bij de bevrijding van Nederland in 1814 onderging zij nogmaals eene belegering, tot «lat de Franschen haar eindelijk op den 14 mei verlieten. — Ook door watervloeden heeft de plaats van tijd tot tijd zeer veel geleden, en de storm van 1836 bragt haar insgelijks ontzettende schade toe. De vesting beslaat slechts { uurs in den omtrek, en is aan de eene zijde door dc Maas, aan de andere zijde door lage landen omringd, die des winters door de Beersche Maas onder water gezet worden, in welk geval de .stad met de dorpen Escharen en Gassel als op een eiland ligt, en voor den vijand volstrekt ongenaakbaar is. De vestingwerken bestaan uit 3 heele en 2 halve zeer ruime en groote bastions, met 4 ravelijnen, aangelegd volgens de stelsels van Coehoorn en Vauban, en 5 duchtige bolwerken, door 4 halvemanen bestreken, en gedekt door een kroonwerk, Coehoorn genaamd, aan de overzijde op den geldeischen oever, dienende om de stad aan de waterzijde te verdedigen. In de laatste jaren is de stad nog meer versterkt, en in 1842 is in het bastion Blaauwkop een zeer merkwaardig bomvrij gebouw voor 1.200 man. een kruidmagazijn, enz. opgerigt. — De stad heeft voorts 12 straten, waarvan 4 op een groot plein uitloopen, dat door vele goede huizen omringd is, en 3 poorten, onder welke de Hampoort voor de schoonste pooi t van Nederland gehouden wordt, zijnde een groot bomvrij gebouw, waarin wel 2 bataillons voetvolk geborgen kunnen worden. Het getal der inw. bedraagt thans ongeveer 3.000, waaronder 280 herv., 2.640 R. kath., 60 Israëlieten en 10 luth., en de voornaamste bestaanmiddelen zijn landbouw en kleinhandel; er is echter ook 1 wollen- en katoenstoffenfabr. (HO werkl.), 4 pettenmakerijen, 1 spijkerfabr., 1 koper- en blikslagerij, 1 hoedenfabr., 1 leerlooijerij, 1 katoendrukkerij, 1 verwerij, 5 touwslagerijen, 5 bierbrouwerijen, 3 molens en 1 boekdrukkerij: het garnizoen bedraagt gewoonlijk 300 man.

Provincie Noordbrabant. Gemeente Gassel.

 
wapen van Gassel 1006 Bunders
575 Inwoners

1865

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500