• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 421
uit het klooster van St. Bernard te Antwerpen herwaarts overgebragt zijn. Vroeger stond hier een aanzienlijk slot, waarvan nog eenige overblijfselen gezien worden. In het dorp Heerle, een weinig westwaarts, dat alléén 640 inw. heeft, vindt men de in 1841 opgerigte, bezienswaardige fabriek van teer, terpentijn en houtzuur, de eenige in hare soort, en in de nabijheid ook eene steen- en pannenbakkerij en 1 stoom-koren- en oliemolen. Er is eene oude gothische R. K. Kerk met eenen nieuwen toren en een orgel.
  De streek ten N. van Bergen op Zoom bevat vooreerst de gem. Halsteren, aan den straatweg van Tholen op deze stad en ¾ uurs van de laatste verwijderd; zij omvat verscheidene polders en gehuchten, waaronder Lepelstraat, een paar verlaten forten en heeft 2.200 inw., die meest van den landbouw leven; ook zijn er 2 bierbrouwerijen, 1 meestoof en 2 korenmolens. Het dorp ligt op eenen rijzenden grond, van waar men vroeger een schoon uitzigt over de Ooster-Schelde had, dat nu door de hooge boomen langs den straatweg belemmerd is; daarentegen is het gezigt van dien weg op het dorp zeer fraai. In de nabijheid ligt de plas het Langewater, waarin veel paling wordt gevangen. Er is eene eenvoudige, maar goede R. K. kerk, en de Herv. Kerk is zeer klein. — Nieuw-Vossemeer, bij de Eendragt, schuin over Oud-Vossemeer (z. bl. 412), bevat met verscheidene gehuchten omtrent 850 inw., die van landbouw bestaan; het heeft 1 meestoof. Het dorp is na 1567 gebouwd, en bestaat uit 2 evenwijdige, met huizen bebouwde wegen; de Herv. Kerk is kort na 1649 gebouwd, klein en zonder orgel; de R. K. Kerk, in 1842 gesticht, heeft eenen fraaijen gevel, één altaar en een torentje. Omtrent 1½ uur ten O. ligt de opene stad Steenbergen, digt bij de Roosendaalsche- of Steenbergsche Vliet, die zich in het Volkerak uitstort, en waarmede zij door eene haven gemeenschap heeft. Men houdt de plaats voor zeer oud; in de 14de eeuw was zij eene aanzienlijke koopstad en veel grooter dan thans; in 1365 werd zij genoegzaam geheel door brand vernield. Na lang met eenen enkelen ringmuur omringd te zijn geweest, is zij in 1629 door eenen aarden wal en bolwerken versterkt, waarvan thans niets meer overig is. Gedurende den spaanschen oorlog viel de stad nu de eene, dan de andere partij in handen, en in 1795 maakten de Franschen er zich bij verdrag meester van. De stad is zeer stil, doch heeft sommige fraaije straten, met zeer goede huizen bezet; de bevolking bedraagt omtrent 2.000 inw.. die meestal van den landbouw leven. Nadat in 1826 het oude Stadhuis was afgebroken, is een ander

Provincie Noordbrabant. Gemeente Halsteren.

 
wapen van Halsteren 3533 Bunders
2375 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500