• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 477
in 1838 gesticht koepeltorentje en orgel; eene Latijnsche School of het Gymnasium Aloysianum, vroeger zeer bloeijend, maar thans veel afgenomen (nog met 24 leerl.), en eene Teckenschool. Even boven de plaats is eene gierpont op Niftrik. Het voormalige Kasteel-van- Ravestvin. het aanzienlijkste gebouw der stad en een groot vierhoe- kig gebouw, werd in 1818 afgebroken. — In de onmiddellijke nabij- heid van Ravestein liggen Huisseling en Neerloon (790 inw., met eene antieke R. K. Kerk, waarin een fraai orgel), en Herpen, met de gehuchten Aalsvoort, Groote- en Kleine-Koolwijk en Over-Langel; de geheele gemeente bevat 1.600 inw., die van landbouw leven; maar er zijn ook eenige weefgetouwen voor pellen, 2 bierbrouwerijen, 1 scheeps- timmerwerf, 1 olie- en 1 korenmolen. Herpen is vrij groot, heeft 400 inw. in de kom, eene groote, eenvoudige R. K. Kerk, met eenen hoogen toren en orgel, en 2 kapellen. De voornaamste stad in het noord-westelijk N. Brabant is Grave, de oude hoofdstad der heerlijkheid Cuyk, waarschijnlijk door Her- man II van Cuyk in het ..begin der 12de eeuw gesticht, ofschoon velen den eorsprong veel vroeger stellen, ja, haar zelfs tot de tijden der Romeinen terug brengen, die er een versterkt legerkamp zouden gehad hebben. De stad is eene kleine, maar sterke vesting, die door hare ligging zelve aan de/e zijde als de sleutel van.Nederland kan beschouwd worden, en in de geschiedenis eene belangrijke rol gespeeld heeft. In 1322 werd zij leenroerig aan Brabant; in 1386 belegerde hertogin Johanna van Brabant haar vruchteloos, en toen 2 jaren later de hertog Willem van Gelder haar andermaal had be- magiigd, werd een leger van 40.000 Brabanders hier door hem terug geslagen en genoodzaakt het beleg op te breken, waarbij al de pakkaadje. tevens-en krijgsbehoeften buit gemaakt werden; bij den vrede bleef echter Grave aan Brabant. In 1478 werd zij door de Bosschenaars ingenomen en geplunderd, en in 15G8 door Sander Turk aan Alva ontrukt, en wel door volk, dat hij in eene schuit verbor- gen had De Spanjaarden maakten zich evenwel terstond weder van haar meesler en behielden haar tot in 1577, toen de burgers zich vrij maakten en zich aan de staatsche zijde voegden. Negen jaren later nam Parma haar in; maar in 1602 veroverde prins Maurits de vesting, na een beleg van 2 maanden, in het gezigt van het spaansche leger. Van dien tijd af bleef zij aan de republiek behooren tot in 1672, toen zij in handen der Franschen viel; doch in 1674 trok Rabenhaupt voor de stad, en noodzaakte haar na een allermerkwaar-

Provincie Noordbrabant. Gemeente Herpen.

 
wapen van Herpen 1681 Bunders
1525 Inwoners

1865

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500