• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 427
Oudenbosch heeft, behalve eenige steegjes, 5 straten, waarvan de hoofdstraat zeer breed is en zeer goede gebouwen bevat. De gemeente, waaronder verscheidene buurten en gehuchten behooren, telt ruim 3.400 inw., waarvan 3.300 in Oudenbosch zelf (daaronder zijn slechts 180 herv.). De voornaamste middelen van bestaan zijn de handel in graan en rijshout; maar men vindt er ook uitgebreide boomen bloemkweekerijen, 3 bierbrouwerijen, 1 zoutziederij, 1 touwslagerij en scheepstimmerwerf, 4 leerlooijerijen, 2 oliemolens (waarvan 1 met stoom), 2 graanmolens, 1 gasfabr., enz. Het voornaamste gebouw is de oude, ruime R. K. Kruiskerk, die eenen korten en smallen toren, met nog een spits kloktorentje en een goed orgel heeft; zij staat aan den oostkant buiten het vlek geheel op zich zelve. De Herv. Kerk is een eenvoudig vierkant gebouw, in 1819 gesticht. Voorts is er een net Gemeentehuis, een klein Seminarium voor het R. K. vicariaat van Breda, in een deftig gebouw, dat in 1846 eerst betrokken is, 2 kostscholen, waaronder het vermaarde Instituut St. Louis, met doorgaans 250 inwonende kweekelingen, enz. Eén uur O. van Oudenbosch ligt het dorp Hoeven in de gemeente Hoeven- en St. Maartenspolder, met eene R. K. en eene Herv. Kerk, waarvan de eerste toren en orgel heeft; de gem. bevat met eenige gehuchten bijna 1.700 van den landbouw levende inw.; er is ook 1 steen- en pannenbakkerij. In het gehucht Bovendonk, bij het dorp, is op het buitenverblijf van den voormaligen bisschop van Antwerpen sedert 1816 het R. K. Seminarium gevestigd, waarvan dat van Oudenbosch eene onderafdeeling is. N. W. van Oudenbosch en 1| uur W. van Zevenbergen vinden wij aan de Mark hel dorp Standaarbuiten, met onderhoorigheden ongeveer 1.050 inw. bevattende; er is mede eene R. K. en eene kleine Herv. Kerk, waarvan de laatste zonder orgel is. Een weinig Z. W. ligt aan de andere zijde der Dintel het groote en fraaije dorp Oud-Gastel, met de gehuchten NieuwGastel, Kuveland en Stampersgat ééne gem. uitmakende, die ongeveer 3.000 inw. telt, welker hoofdbestaan de landbouw is. Het dorp bezit eenige aanzienlijke buizen en eene in 1799 aan de R. katholieken afgestane kerk, die met eenen fraaijen en hoogen toren prijkt; ook de herv. hebben hier een klein kerkgebouw. Zuidwaarts van de gemeente vindt men die van Rooscndaal-en-Nupen. Het vlek Roosendaal ligt omtrent 2{ uur O. van Bergen-op-Zoom, aan den straatweg, die van deze vesting naar Breda aangelegd is, en aan den meergemelden spoorweg, waarvan te dezer plaats een zijtak

Provincie Noordbrabant. Gemeente Hoeven c.a..

 
wapen van Hoeven c.a. 3102 Bunders
1900 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500